Notulen (for English scroll down)

26 juni 2019, 19:00

Aanwezig: Annemieke, Matthias, Harm Jan, Bart, Paul, Nick en Rijk

Afwezig: Marc

Opening: – Welkomstwoord + informeel praatje – Inleiding onderwerpen / vergaderpunten

  1. Aanpassen algoritme
  2. Rewards
  3. Rol van Rijk in het geheel
  4. Rondvraag/WVTTK

Aanpassen algoritme 

Rijk geeft aan dat het belangrijk is dat mining stabiel is en blijft. De hashrate fluctueert nu enorm, met name door de verdeling van multi/jump-pools t.o.v. dedicated Gulden miners. Die blockchain loopt hierbij een groot risico op vastlopen, hetgeen zeer onwenselijk is. Wisselen naar een ander algoritme zou een oplossing zijn. Tijdens de bijeenkomst zijn vier opties uitgedacht, waarbij het belangrijk wordt geacht dat het nieuw gekozen algoritme non-dedicated miningpools buitenspel moet zetten, doordat hun mining apparatuur ongeschikt wordt voor het minen van Gulden. Daarnaast wordt het nieuwe algoritme zo ingebouwd dat minen voor de gemiddelde Guldengebruiker mogelijk is, zonder dat er een dure investering in apparatuur nodig is. Het is vergelijkbaar met de opzet van witness dat mogelijk is gemaakt voor de ‘gewone’ Guldengebruiker.   Hieronder de vier opties die besproken zijn:

  1. Gebruik maken van een algoritme dat (succesvol) door een ander crypto gebruikt wordt: Zcash;
  2. Argon2. Dit heeft zich onder andere bewezen bij de toepassing van password beveiliging en heeft meerdere voordelen, zoals het feit dat het een lichtgewicht is en goed te implementeren is;
  3. Een Gulden specifieke aanpassing van Argon2. Dit heeft als risico dat het zich nog niet bewezen heeft;
  4. De ontwikkeling van een eigen mining algoritme i.c.m. witness. Het voordeel hiervan is dat het een specifiek op Gulden gerichte aanpassing is. Het nadeel is dat het nog ontwikkeld moet worden en dat kost veel tijd, in elk geval minimaal een jaar.*

* Noot:  Optie 4 kan ook ontwikkelt worden naast huidige development, ook wanneer er eerst voor een andere optie gekozen wordt. Tijdens de meeting zijn de vier mogelijkheden uitvoerig besproken en heeft het GAB unaniem gestemd om gebruik te gaan maken van het Argon2 algoritme (optie 2). Met dit algoritme is het mogelijk om met een gewone PC te kunnen minen. Hierdoor is het dus ook bereikbaar voor de ‘gewone’ Guldengebruikers. Doordat op dit moment geen enkele andere coin met dit algoritme werkt, zullen alleen de Guldengebruikers daadwerkelijk zelf Gulden gaan minen. Het GAB realiseert zich dat voor de mensen die speciaal apparatuur hebben aangeschaft om Gulden te kunnen minen, deze apparatuur voor Gulden minen overbodig gaat worden (echter kan het gebruikt blijven worden om andere coins te minen, waarvoor het nu ook veelal gebruikt wordt). Het GAB heeft dit in overweging genomen maar schat daarnaast ook in dat het aantal mensen dat op dit moment dedicated Gulden mined zeel laag is. Tevens is de verwachting dat, wanneer Gulden met een PC te minen is, het aantal dedicated Guldenminers flink zal toenemen (gebaseerd op het aantal witness accounts dat vorig jaar is aangemaakt en alle verwachtingen overtrof). Hierdoor zal de stabiliteit van de hashrate toenemen, met als resultaat een ‘gezondere’ blockchain.

Rewards 

Het GAB heeft unaniem besloten dat de rewards op een andere manier verdeeld zullen gaan worden. Dit kan uiteraard alleen in combinatie met de in punt 1 besproken materie. De rewards zullen niet terug worden geschroefd, maar wel anders worden verdeeld, namelijk:

  • De witness rewards gaan omhoog naar 30 Gulden per block;
  • Miners blijven het belangrijkste met betrekking tot Gulden blockchain en krijgen daarom nog steeds de hoogste reward, namelijk 50 Gulden per block.

Van beide kanten (GAB en Gulden.com BV) zijn grote zorgen geuit over de huidige koers en de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling. De kosten die gemaakt worden voor ontwikkeling staan niet in verhouding met deze koers, om op een constant niveau vol te kunnen houden en te kunnen blijven ontwikkelen.4 Na uitvoerig overleg is dan ook unaniem besloten dat – zolang dit nodig is – 20 Gulden per block naar Gulden.com BV gaat. Deze (tijdelijke) keuze is gemaakt om de voortgang van ontwikkeling van Gulden (ook in de toekomst) te waarborgen. Hiermee krijgen we feitelijk een situatie waarbij de Gulden blockchain zelf Gulden.com BV gaat betalen voor het ontwikkelen van wallets en applicaties.

Rol van Rijk in het geheel

Rijk heeft aangegeven om zich, vanaf bekendmaking van bovengenoemde besluiten aan de community, alleen nog maar te richten op de ontwikkeling van Gulden. Hiermee zal hij de Gulden Community (Slack en dergelijke) verlaten. De samenwerking zoals die in deze hoedanigheid tussen Gulden.com BV (Rijk) en het GAB plaatsheeft zal uiteraard blijven bestaan.

Rondvraag

– Bart: GAB 7 of 9 leden? Het aantal van 7 tot 9 leden voor de GAB stond initieel genoemd in het document van Aat. Dit was in principe uit de lucht gegrepen en werd slechts als leidraad aangehouden door het GAB. De aanwezige leden hebben allen besloten om de GAB met 7 personen voort te zetten. Ervaring heeft ons geleerd dat met een groep van 7 personen er een goede basis gevormd is voor de besluitvorming en dat dit minder problemen veroorzaakt met aanwezigheid bij GAB-vergaderingen.

– Paul: Wanneer hebben we de volgende GAB-online vergadering? 8 Juli – 20:00 uur.

Einde meeting: 22:00 uur

English: Meeting Report

Present: ⁃ Annemieke ⁃ Matthias ⁃ Harm Jan ⁃ Bart ⁃ Paul ⁃ Nick ⁃ Rijk

Absent: ⁃ Marc

Opening: – Word of welcome and informal talk – Introduction of the Agenda:

1 – Changing the algorithm 2 – Rewards 3 – Rijk’s role within the community 4 – Table round

1: Changing the Algorithm

Rijk points out that is key that mining within the Gulden network is – and stays – stable. Currently the hashrate has a big variation, mainly caused by the current division of multi/jump-pools versus dedicated Gulden miners. The Blockchain is then at risk of getting “stuck / slowing down” which is very much unwanted. A solution would be to change the algorithm that is used in the mining of Gulden. Due to this change non-dedicated miningpools will not be able to mine Gulden with the mining equipment they use. With the new algorithm it will be possible for the average Gulden usere to mine Gulden without having to invest in expensive equipment. One could compare it with the user friendly way it is for users to become a Witness in the Gulden network. Option 1: ⁃ Change the algorithm to an algorithm that is already being (succesfully) used by another crypto. F.e. Zcash Option 2: ⁃ Argon2: An algorithm that has already proofed itself in the application of password protection. It has multiple advantages, it is lightweight and easy to implement. Option 3: ⁃ A Gulden specific alteration on the Argon2 algorithm. Risk: Not proven , needs more development and testing. Option 4: ⁃ Develop a completely unique and own Gulden algorithm that works together with witness. Advangtage: it is unique and specifically built to meet the needs of Gulden. Disadvangate: developing this from scratch takes a lot of time. Estimation is at least a year.* Annotation: Option 4 can also be developed next to the current development, even if at first one of the other option is choosen. During the meeting all 4 options were discussed into detail between the GAB and the DEVs and the GAB has unanimously voted for the use of the Argon2 algorithm (option 2). With this algorithm it is possible to mine with a normal desktop computer. This makes mining available to “normal” Gulden users. There is currently no other coin that uses this algorithm. This does have impact on the people that are dedicated Gulden miners that purchased hardware and are not mining in pools. The GAB estimates that the numer of dedicated Gulden miners is very low at this moment. By changing the algorithm and making mining available to a much bigger group of people, the number of dedicated Gulden miners will increase rapidly. We expect a stabilsation of the hashrate and as a result of that a more healthy blockchain. Especially looking at the number of people that are currently a witness in the Gulden network, and the fact that the number of witnesses largely exceeds all the expectations. The few dedicated Gulden miners, which bought specific hardware, can still use the hardware to mine other crypto.

2: Rewards

The GAB has decided unanimously that the rewards need to be divided in another way. This is a decision that is connected to the things decided in item 1. (Algorithm). There will be no deduction in the number of Gulden in het block reward, but the Gulden in the block reward will be distributed differently. – Witness rewards go up to 30 nlg per block. – Miners are the most important factor in the blockchain and therefor will still get the highest reward. The reward will be lowered though, to 50 NLG per block. Both parties (GAB and Gulden.com BV) have concerns about the current rate of Gulden and the costs that are involded in the development. The burnrate of the development budget is currently way to high to keep development going in the long run. After a long debate at the table a unanimous decision was made to –as long as it is needed- distribute 20 NLG of the blockreward to Gulden.com B.V. This (temporary) decision was made to guarantee the future development of Gulden. We are basically creating a situation where the Gulden blockchain itself is paying the developers of Gulden.com BV for further development of wallets, applications and so forth.

3: Rijk’s role in the community

Rijk has announced to the GAB that, from the moment that the decisions above are shared with the community, he will only focus on further development of Gulden. He will leave the Gulden community (Slack etc) per direct. The collaboration between Gulden.com B.V. and the GAB will remain as is.

4: Table round

Bart: Will we continue with 7 GAB members or fill up to 9? In the initial document by Aat an idealistic number of members was stated as 7 or 9. Offcourse this was only a suggestion and this suggestion was used as a guide line to forming the GAB. The members all voted for the continuation of the GAB with the current 7 people. We experienced that 7 people is a good number of people to base decision on and it causes less problems with planning meetings were everybody can attend. Paul: When will we have our next online meeting? 8 Juli – 20:00

The meeting was ended at: 22:00