(for english scroll below)

Aanwezig: Rijk, Paul, Robby, Onno, Bart, Annemieke, Jos, Pascal, Olivier 

Afwezig: Jaap 

Nota bene: Jos, Pascal en Olivier wonen deze GAB-vergadering bij om een inkijk te krijgen in de functie van de GAB.  

Punten van bespreking: 

  • Allereerst is de huidige situatie rondom de GAB besproken. Binnenkort zal de mogelijkheid opduiken voor personen om zich aan te melden om in de GAB te komen zitten. Het is nog niet duidelijk of dat verkiezingen zullen zijn (op de blockchain) of gewoon de personen die zich hiervoor aanmelden te kiezen. Dit i.v.m. er op dit moment weinig animo is.  

De vraag dook op wie er in de GAB zou willen blijven en wie er uit wilt stappen of er ondertussen al uit is gestapt. Een overzicht:

Marc: Is uit de GAB gestapt vanwege privé situatie.  

Nick: Is uit de GAB gestapt vanwege de manier waarop de community de GAB afkraakt.  

Matthias: Is uit de GAB gestapt vanwege privé redenen.
Annemieke: Zal uit de GAB stappen i.v.m. privé redenen (voornamelijk start van eigen bedrijf).  

Paul: Twijfelt om in de GAB te blijven voor nog een periode. 

Bart: Idem als Paul, wil graag een frisse wind zien in de GAB. 

Robby: Wil in de GAB blijven zitten.  

Onno: Twijfelt nog om in de GAB te blijven zitten. 

Wij zullen de GAB samenstelling onderling nog bespreken waarna we bekend maken wanneer men zich kan aanmelden voor een GAB positie en hoe de eventuele verkiezingen zullen plaatsvinden.  

  • De Guldenkoers is uitvoerig besproken. De koers is een probleem voor veel aspecten en belemmert in grote mate de groei van het Guldenproject. Er is o.a. nagedacht over de opzet van een organisatie puur ter ondersteuning van de Guldenkoers. Dit zal komende tijd worden besproken en uitgezocht waarna er verdere informatie zal volgen.
  • Ontwikkeling. Malcolm is op dit moment nog druk bezig met witness-sync, waarbij alle desktop wallets op volledige decentrale wijze velen malen sneller zullen synchroniseren dan nu het geval is. Dit is weer een feature die uniek aan Gulden zal zijn. Door diverse bugs heeft de ontwikkeling hiervan vertraging opgelopen. Na witness-sync is de keuze aan de community wat er ontwikkeld mag worden. Dit kan van alles zijn. De vraag vanuit de GAB is dus om dit te bespreken in de community gedurende de komende periode.
  • Bitvavo en het opgehaalde bedrag. Er is nog geen bericht vanuit Bitvavo richting het ontwikkelteam van Gulden of aan anderen in de community/gab geweest met enige indicatie of Gulden wel of niet gelist zal worden op het handelsplatform. Er is 1 BTC (en nog wat €/NLG) in beheer en het idee is om dit gewoon vast te houden met als hoofddoel Bitvavo. Mocht Bitvavo Gulden na het bereiken van het doel van €50.000,- niet willen listen, dan zal er gekeken worden naar alternatieven waar het bedrag aan besteed kan worden.

English

Present: Rijk, Paul, Robby, Onno, Bart, Annemieke, Jos, Pascal, Olivier

Absent: Jaap

Note: Jos, Pascal and Olivier attend this GAB meeting to get an insight into the function of the GAB.

Points of Discussion:

First, the current situation surrounding the GAB was discussed. Soon, the possibility will surface for individuals to apply to be part of the GAB. It is not yet clear whether that will be elections (on the blockchain) or just electing the persons who sign up for it. This is because there is currently little enthusiasm.

The question arose as to who would like to remain in the GAB and who would like to leave or has already left. An overview:

Marc: Has left the GAB due to private situation.

Nick: left the GAB because of the way the community criticizes the GAB.

Matthias: quit the GAB for private reasons.
Annemieke: Will be leaving the GAB for private reasons (mainly starting her own business).

Paul: Is doubting to stay in the SAB for another period.

Bart: Same as Paul, would like to see fresh blood in the GAB.

Robby: Wants to stay in the GAB.

Onno: Is still hesitating to remain in the GAB.

We will discuss the GAB formation among ourselves after which we will announce when people can apply for a GAB position.

 

  • The Gulden exchange rate was discussed at length. The rate is a problem for many aspects and greatly hinders the growth of the project. Consideration was given to, among other things, setting up an organization purely to support the rate. This will be discussed and investigated in the coming period, after which further information will follow.
  • Development. Malcolm is currently still busy with witness-sync, where all desktop wallets will synchronize in a fully decentralized way many times faster than is currently the case. This is another feature that will be unique to Gulden. Due to various bugs, the development of this has been delayed. After witness-sync, the choice is up to the community what may be developed. This can be anything. So the question from the GAB is to discuss this in the community during the coming period.
  • Bitvavo and the amount raised. There has been no message yet from Bitvavo towards the development team of Gulden or to others in the community/gab with any indication whether Gulden will be listed on the trading platform or not. There is 1 BTC (and some more €/NLG) under management and the idea is to just hold it with the main goal of Bitvavo. If Bitvavo doesn’t want to listen to Gulden after reaching the goal of €50.000, we will look for alternatives where the amount can be spent.