(for english scroll below)

4 november 2021 en 9 november 2021
Aanwezig: Rijk, Robby, Bart, Jos, Pascal, Roy, Olivier, Martin, Erik, Paul
Afwezig: –

Allereerst hebben de nieuwe GAB-leden zich kort aan elkaar voorgesteld voor zover mensen elkaar nog niet kenden.

1. Voortgang ontwikkeling witness sync

Wat begon als de ontwikkeling van witness sync (met als doel het sneller laten synchroniseren van wallets) is uitgelopen op een volledige redevelopment van het synchronisatieproces waarvan het witness sync nog slechts een klein gedeelte uitmaakt. Bij de eerstvolgende update van Gulden zal het synchronisatieproces uit de volgende vijf nieuwe stappen bestaan.

1. Eerst worden checkpoints opgehaald die in de software ingebouwd zitten bij de release. [status: gereed]
2. Parallel daaraan haalt de wallet alle header informatie op van meerdere peers in het netwerk. NB: In de huidige versie haalt de wallet deze informatie bij slechts 1 peer op, hetgeen het synchroniseren enorm vertraagt. [status: gereed]
3. Dan bepaalt de wallet (middels het SPV-proces) welke blokken van belang zijn voor de wallet en haalt alleen deze blokken op. Dit verbetert tevens het betrouwbaarder herstellen van wallets middels de herstelzin. En ook zie je hierdoor de transactiegeschiedenis sneller tijdens het syncen. [status: afrondende fase]
4. Vervolgens haalt de wallet d.m.v. een nieuw en versneld proces alle overige blokken op die na het laatste checkpoint vallen. [status: gereed]
5. Als laatste haalt de wallet alle nieuwe blokken sinds de laatste synchronisatie op. De nieuwe witness sync procedure wordt hierbij gebruikt om dit te versnellen. [status: gereed]

Zoals hierboven te lezen is, is Malcolm momenteel alleen nog bezig met het SPV-deel (bij punt 3) van de update. Dit is grotendeels af maar bepaalde cases leveren meer testwerk op. Het is vooral finetunen op het gebied van het afsluiten en starten van de wallet gedurende het synchronisatieproces. Het is namelijk van groot belang dat alles goed opgeslagen wordt op de harde schijf en weer op de juiste plek verder gaat als de wallet weer opgestart wordt. De enige oplossing om het sneller te laten gaan is meer ontwikkelaars. Als enige core developer gaat er voor Malcolm ook tijd verloren door het leveren van technische support aan gebruikers met problemen en het opleveren van bugfixes in de vorm van updates van de wallets.

Jos vraagt of periodiek meer terugkoppeling kan komen van de developers over de status van de ontwikkeling van een bepaald project. Rijk gaat dit overleggen. Daarnaast wil de GAB focus op Electron en andere visueel merkbare ontwikkelingen i.p.v. enkel ontwikkelen aan de core (hetgeen vooral op de achtergrond plaatsvindt en niet zichtbaar is voor gebruikers). Hiervoor zou gezocht moeten worden naar een frontend developer die daarbij kan helpen. Zowel Rijk als Malcolm zijn al op zoek, nog zonder resultaat. Daarnaast moet ook nog gekeken worden hoe een extra (tijdelijke) developer gefinancieerd kan worden.

2. Als witness sync klaar is, wat dan ontwikkelen?

Nadat gesproken is over de status van witness sync gaat de vergadering verder met een brainstormsessie over wat er daarna ontwikkeld kan worden. Hier een opsomming van de besproken ideeën.

• Uitbreiding witness functionaliteit
Met witness heeft Gulden iets unieks in handen, dus met het uitbreiden/doorontwikkelen van deze functionaliteit kan Gulden zich beter onderscheiden van andere munten en daarmee aantrekkelijker worden.
Jos geeft aan de ene kant aan dat de onderdelen witness en mining nog gebruiksvriendelijker kunnen. Rijk is het hier mee eens en geeft daarbij aan dat gebruiksvriendelijkheid altijd één van de pijlers is geweest van Gulden. Bart geeft aan dat het mooi zou zijn als je ook vanuit de mobiele wallet Guldens in witness zou kunnen zetten (via cloud witnessing G-dash). Immers, hoe meer Guldens er vast staan hoe schaarser de Gulden wordt. Daarnaast zou je op je mobiel ook allerlei andere informatie eenvoudig moeten kunnen vinden. Denk daarbij aan een overzicht van de rewards, de looptijd van het account, etc. Aan de andere kant zou het witnesssysteem ook verder doorontwikkeld kunnen worden qua features. Hiervoor zijn tijdens de vergadering geen concrete ideeën geopperd.

• Functionaliteit wallet uitbreiden
Robby brengt het uitbreiden van de Gulden wallet ter sprake. Daarmee bezoelt hij dat je b.v. ook andere munten zoals Bitcoin en Litecoin kunt opslaan in de Gulden wallet, eventueel met de mogelijkheid tot omwisselen via BTC Direct. De meeste aanwezigen vinden het an sich een aardig idee maar er is wel ontwikkeltijd voor nodig. Enkele GAB-leden zien het nut er niet van in. Zij verwachten niet dat BTC/LTC-holders de Gulden wallet gaan downloaden om BTC in op te slaan en op die manier ook in NLG stappen. Het grote publiek zal met euro’s eenvoudig en snel Gulden willen kunnen kopen en verkopen.

• Tokens
Tokens laten draaien op de Gulden blockchain is een ontwikkeling die al vaker op de agenda heeft gestaan en ook door de vorige bezetting van de GAB veelvuldig is besproken. De GAB staat niet negatief tegenover andere transactietypen op de Gulden blockchain maar vraagt zich af of dit prioriteit moet hebben op dit moment. Rijk is er voorstander van om pas tokens te ontwikkelen op de Gulden blockchain als er ook daadwerkelijk een zinvolle usecase voor is, b.v. vanuit het bedrijfsleven. De consensus is dat we geen kostbare ontwikkeltijd moeten steken in iets waarvan het nog maar de vraag is of het ook echt gebruikt gaat worden.

• Gebruiksvriendelijkheid wallets
Er is binnen de GAB een meerderheid voorstander van het idee om de Gulden wallets door te ontwikkelen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, waaronder dus ook de look ‘n’ feel. Dus datgene wat we hebben beter maken. Hier hoort ook het volledig uitrollen van Electron bij.

3. Gulden Improvement Proposals

Jos brengt ter sprake of het geen beter idee is om een lange termijnvisie (b.v. voor 4 jaar) te ontwikkelen v.w.b. de richting van Gulden en deze te communiceren. Dat geeft een beter en stabieler beeld van de richting van Gulden op de langere termijn. Ook wordt hiermee voorkomen dat we ontwikkelingstrajecten bedenken en zeggen te willen uitvoeren maar dat deze gaandeweg door verschuivende prioriteiten weer naar de achtergrond verdwijnen.

Bij de vorige GAB-vergadering in Amersfoort heeft Paul al aangegeven dat de ontwikkelrichting van Gulden net als bij Bitcoin in grote lijnen uitgezet zouden moeten worden. Bij Bitcoin doen ze dat met BIP (Bitcoin Improvement Proposal). Zoiets zou bij Gulden ook opgezet kunnen worden. Een platform waar verbetervoorstellen voor Gulden kunnen worden voorgesteld, bediscussieerd en geupvote. Slack is hiervoor niet geschikt aangezien bijdragen daar na een maand verdwijnen. Enkele GAB-leden (Martin & Bart) hebben hiervoor al een platform opgezet, namelijk Gulden Improvement Proposals (GIP). Besloten wordt dit platform binnenkort te presenteren en te starten met een pilotfase om te kijken of het goed werkt. Het platform is al beschikbaar voor geïnteresseerden op www.guldenip.com.

4. Spaarpot voor Bitvavo listing

Nu Bitvavo aan de Gulden community duidelijk heeft gemaakt dat er voorlopig geen listing inzit wordt er in de community veel gediscussieerd over de besteding van het gespaarde bedrag van grofweg 1 BTC.
Robby draait op Stex inmiddels succesvol een door Paul ontwikkelde trading bot waardoor het volume daar sterk is gestegen. Robby stelt een of twee listings op kleinere exchanges te kopen en te gebruiken voor market making. Rijk stelt voor uit te zoeken welke exchanges hiervoor in beeld zijn, wat een listing concreet kost en of de community erachter staat. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. Robby komt hierop terug. In het verlengde hiervan vraagt Rijk aan Roy om Bittrex te vragen naar de mogelijkheden van een market making account (zonder fee). Roy gaat hierover in overleg met zijn contactpersoon bij Bittrex.
Rijk stelt voor om de gespaarde Bitcoin in portefeuille te houden en eventueel in de toekomst te gebruiken om (wanneer BTC meer waard is) een groot aantal miljoenen NLG op te kopen en te burnen. Dit om bij te dragen aan nog meer schaarste van Gulden.

Er is tijdens de vergadering nog geen concreet besluit genomen wat te doen met de gespaarde Bitcoin en dus blijft deze vooralsnog in beheer bij de GAB. Pas als alle uitgewerkte opties op tafel liggen en de community zich heeft uitgesproken wordt er een besluit genomen over besteding van (een deel van) de spaarpot.

5. Koers

De GAB-vergadering liep uit op een meeting van in totaal 5,5 uur (verdeeld over twee avonden) omdat er ook veel gediscussieerd werd over één van de belangrijkste zaken in het Gulden project: koers. Ondanks dat de GAB initieel is opgericht voor het toewijzen van de development resources, komt dit topic nog vaak naar boven. Dit komt ook door het simpele feit dat koers impact heeft op alles waaronder development. Alles wordt makkelijker als de koers hoger zou zijn. Met de hogere dev reward kunnen er dan meer developers worden aangenomen, meer marketing worden gedaan, meer listings op grote exchanges worden gekocht, etc. Olivier stelt voor deze discussie verder te voeren in een apart hiervoor opgerichte werkgroep omdat het geen taak van de GAB betreft. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld het onderwerp marketing. Beide zijn een verantwoordelijkheid van de community en moeten daarom daar besproken worden worden.
6. Rondvraag
Erik vraagt aan Martin hoever hij is met de Woocommerce plugin. Er waren enkele problemen met WordPress maar die zijn inmiddels opgelost. Martin verwacht nog ca. 2-3 weken nodig te hebben.

English

Meeting notes Gulden Advisory Board (GAB)
November 4, 2021 and november 9, 2021
Present: Rijk, Robby, Bart, Jos, Pascal, Roy, Olivier, Martin, Erik, Paul
Absent:

First, the new GAB members briefly introduced themselves to each other as far as people did not already know each other.

1. Progress on witness sync development

Desktop “witness sync” (actually a complete rewrite of how the wallet synchronises, witness sync just being a small part of it) with new 5 phase sync is for the most part done:

  1. Downloads first all the checkpoints that are built into the software when it is release, before doing anything else [done]
  2. Then in parallel from multiple peers fetches all the headers in a special accelerated process (it had to get these from a single peer previously which slowed the sync a lot) [done]
  3. Then determines (via our existing SPV process), which blocks are of interest and fetches only those. This allows for more reliable recovery from phrase and also to see transaction history sooner in the sync process [in progress]
  4. Then fetches all the remaining blocks that fall behind the last checkpoint using an accelerated process [done]
  5. Then fetches all new blocks since the last checkpoint, using witness sync to speed this up [done]

As seen above, Malcolm is currently only working on the SPV part (at point 3) of the update. This is mostly finished but certain cases require more testing. It is mostly fine tuning in terms of shutting down and starting the wallet during the synchronization process. It is very important that everything is stored on the hard disk and continues in the right place when the wallet is restarted. The only solution to make it go faster is to have more developers. As the only core developer, Malcolm also loses time providing technical support to users with problems and delivering bug fixes in the form of updates to the wallets.

Jos asks if periodically there can be more feedback from the developers about the status of the development of a particular project. Rijk will discuss this.

In addition, the GAB wants to focus on Electron and other visually noticeable developments instead of only developing the core (which mainly takes place in the background and is not visible to users). This would require looking for a frontend developer to help with this. Both Rijk and Malcolm are already looking, without results. In addition, it should be considered how an extra (temporary) developer can be financed.

2. When witness sync is ready, what to develop next?

After discussing the status of witness sync, the meeting continues with a brainstorming session on what can be developed next. Here is a summary of the ideas discussed.

– Expanding witness functionality
With witness, Gulden has something unique, so expanding/developing this functionality will help Gulden distinguish itself from other coins and make it more attractive.
Jos states that the witness and mining components could be even more user-friendly. Rijk agrees and points out that user-friendliness has always been one of the pillars of Gulden. Bart says it would be nice if you could also put Gulden in witness from the mobile wallet (via cloud witnessing G-dash). After all, the more Guldens that are fixed, the scarcer the Gulden becomes. In addition, you should be able to find all kinds of other information easily on your mobile. Think of an overview of the rewards, the duration of the account, etc.
On the other hand, the witness system could also be extended in terms of features. No concrete ideas about new features were put forward during the meeting.

– Expand functionality of the wallet
Robby brings up the expansion of the Gulden wallet. He meant that, for example, other coins such as Bitcoin and Litecoin could also be stored in the Gulden wallet, possibly with the option of exchanging them directly in the wallet via BTC Direct. Most attendees find it a nice idea but it will take time to develop. A few GAB members do not see the use of it. They do not expect that BTC/LTC holders will download the Gulden wallet to store BTC and thus also get into NLG. The general public will want to be able to buy and sell Gulden easily and quickly with euros.

– Tokens
Running Tokens on the Gulden blockchain is a development that has been on the agenda many times and has also been discussed frequently by the previous occupation of the GAB. The GAB is not negative towards other transaction types on the Gulden blockchain but questions whether this should be a priority at this time. Rijk is in favor of only developing tokens on the Gulden blockchain if there is actually a meaningful use case for it, e.g. from the business community. The consensus is that we should not put valuable development time into something for which it remains to be seen whether it will actually be used.

– User-friendliness of wallets
Within the GAB there is a majority support for the idea of further developing the user-friendliness of the Gulden wallets, including the look ‘n’ feel. In other words, making what we have better. This also includes the full rollout of Electron.

3. Gulden Improvement Proposals

Jos asks if it wouldn’t be a better idea to develop a long-term vision (e.g. for four years) on the direction of Gulden and to communicate it. That would give a better and more stable picture of the direction of Gulden in the longer term. It also prevents us from thinking up development paths and saying we want to carry them out, only for them to gradually fade into the background due to shifting priorities.
At the previous GAB meeting in Amersfoort, Paul already indicated that the development direction of Gulden, just like Bitcoin, should be outlined. Bitcoin does this with BIP (Bitcoin Improvement Proposal). Something similar could be set up for Gulden. A platform where improvement proposals for Gulden can be proposed, discussed and upvoted. Slack is not suitable for this as contributions there disappear after a month. Some GAB members (Martin & Bart) have already set up a platform for this, namely Gulden Improvement Proposals (GIP). It is decided to present this platform soon and to start with a pilot phase to see if it works well. The platform is already available to interested parties at www.guldenip.com.

4. Piggy bank for Bitvavo listing

Now that Bitvavo has made it clear to the Gulden community that there will be no listing for the time being, there is a lot of discussion in the community about how to spend the saved amount of roughly 1 BTC.
Robby is now successfully running a trading bot developed by Paul on Stex, which has led to a sharp increase in the volume there. Robby proposes to buy one or two listings on smaller exchanges and use them for market making. Rijk proposes to find out which exchanges are in the picture, what a listing will cost and whether the community supports it. All attendees agree. Robby will come back to this. Following on from this, Rijk asks Roy to ask Bittrex about the possibilities of a market making account (without a fee). Roy will discuss this with his contact at Bittrex.
Rijk proposes to keep the saved Bitcoin in portfolio and possibly use it in the future (when BTC is worth more) to buy up and a large sum (millions) of NLG and burn them. This is to contribute to even more scarcity of Gulden. No concrete decision was made during the meeting what to do with the saved Bitcoin and so it will remain in the management of the GAB for the time being. Only when all the options are on the table and the community has spoken will a decision be made on how to spend (part of) the piggy bank.

5. Price

The GAB meeting ended up taking a total of 5.5 hours (spread over two evenings) because there was a lot of discussion about one of the most important issues in the Gulden project: price. Despite the fact that the GAB was initially created to allocate development resources, this topic still comes up often. This is also due to the simple fact that the price has an impact on everything including development. Everything becomes easier if the price is higher. With the higher dev reward, more developers can be hired, more marketing can be done, more listings on major exchanges can be bought, etc. Olivier suggests that this discussion is to be continued in a separate working group set up for this purpose because it is not a task of the GAB. The same applies to the topic of marketing, for example. Both are a responsibility of the community and should therefore be discussed there.

6. What else came to table

Erik asks Martin what progress he has made with the Woocommerce plugin. There were some problems with WordPress but they have been solved. Martin expects to need another 2-3 weeks.