For English scroll below

De afgelopen maanden waren een ware rollercoaster voor Gulden, de community, de GAB en de developers. Het begon in Maart met het volledig maken van de 9 koppige GAB, na de verkiezingen voegden Onno, Jaap en Robby zich bij de GAB. Deze nieuwe leden werden meteen voor de spreekwoordelijke leeuwen gegooid want in de eerste GAB meeting in April moesten er grote knopen doorgehakt worden. Wat gaan we ontwikkelen op de korte en middel- tot lange termijn. De sfeer in community was positief en de koers kroop langzaam maar gestaag in de goede richting. Nog voordat deze “roadmap” uitgewerkt en gedeeld kon worden, werden we als community geconfronteerd met de aankondiging van Nocks dat ze ermee zouden stoppen, en wel op een heel korte termijn.

De onrust die hierdoor ontstond werd ons inziens door de GAB en het Gulden team heads-on aangepakt. Op de dag van aankondiging hebben wij met spoed een GAB meeting belegd, en is de prioriteit komen te liggen op het ontwikkelen van een DEX en het vinden van nieuwe partners voor het listen van de Gulden en het functioneren als loket voor de DEX.

Daarnaast zijn de overige ontwikkelingen niet stil gelegd. Zo wordt er naast het ontwikkelen van de DEX ook gewoon doorgewerkt aan het ontwikkelen van de nieuwe Electron wallets en is de uitrol van Fase 5 ook in het laatste stadium beland.

Maar hier wringt de schoen ook meteen. Want al deze ontwikkelingen (zowel de reeds geplande, als de ad-hoc benodigde ontwikkelingen) kosten geld. En sinds de casus Nocks staat de Gulden koers verder onder druk. De huidige 40G voor development dekt de kosten van development bij de huidige koers niet. Daarnaast, je zou het ook ontwikkeling kunnen noemen, vragen partijen die NLG willen listen of die bepaalde functionaliteiten die Nocks bood aan willen bieden daar geld voor. Dit mede omdat zij ook allen de kosten voor de nieuwe DNB wetgeving op zich af zien komen.

Daarom hebben wij besloten om bij de volgende update (hardfork) de Block subsidy te verhogen van 120 naar 160. De rewards voor Mining en Witness blijven hetzelfde. De reward voor ontwikkeling (in de breedste zin van het woord) gaat naar 80G.

We zijn bij deze beslissing niet over 1 nacht ijs gegaan en hebben alle andere opties afgewogen. Het komt er simpelweg op neer dat als we deze beslissing niet nemen, dat het project tot stilstand zal komen omdat de verdere ontwikkeling dan niet meer te bekostigen is. En dat risico kunnen en willen wij niet lopen, met alle mooie toekomstplannen die we de afgelopen maanden hebben kunnen presenteren in het vooruitzicht.

Nu crypto weer opleeft willen wij er goed voor staan als er weer meer interesse komt in Gulden. Het is belangrijk dat we gemakkelijke koopmogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Op de GAB online vergadering van afgelopen maandag 27-7-2020 is door de GAB deze wijziging dan ook unaniem aangenomen, met 9 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Tegen de huidige koers (31-7-2020) is development bij de wijziging in de block reward dekkend en mocht de koers de komende periode stijgen dan zal het overschot in overleg met de GAB worden gebruikt voor kosten als listings, exchange en checkout-gerelateerde samenwerkingen met derden en marketing.

Daarnaast hebben wij, na verzoek uit de community, Centure gevraagd om bij Blockhut.com de 10% extra voor development te schrappen, zodat het direct aankopen van Development Guldens tegen dezelfde koers gaat als op Bittrex. Deze wijziging hebben zij per direct doorgevoerd.

English Meeting Notes July 2020

Block subsidy adjustment from 120 to 160

The past few months have been a real rollercoaster for Gulden, the community, the GAB and the developers. It started in March with completing the GAB to 9 people, after the elections Onno, Jaap and Robby joined the GAB. These new members were called into action because in the first GAB meeting in April big decisions had to be made. What are we going to develop in the short and medium to long term. The atmosphere in the community was positive and the course slowly but steadily crawled back up. Even before this “roadmap” could be worked out and shared with the community, we -as a community- were confronted with the announcement from Nocks that they would stop, and this on a very short term.

In our opinion, the unrest that this caused was dealt with by the GAB and the Gulden team heads-on. On the day of the announcement we convened a GAB meeting as a matter of urgency, and priority was given to developing a DEX and finding new partners to list to Gulden and function as a counter for the DEX.

In addition, the other developments have not been halted. For example, in addition to the development of the DEX, work continues on the development of the new Electron wallets and the roll-out of Phase 5 has also reached the final stage.

But this is exactly where the shoe pinches. Because all these developments (both those already planned and those required on an ad hoc basis) cost money. And since the Nocks case, the Gulden price has been under further pressure. The current 40G for development does not cover the costs of development at the current rate. In addition, you could also call it development, parties who want to list NLG or who want to offer certain functionalities previously offered by Nocks ask for money for this. This is partly because they all have to bear the costs of the new DNB legislation.

That is why we have decided to increase the Block subsidy from 120 to 160 in the next update (hardfork). The rewards for Mining and Witness remain the same. The reward for development (in the broadest sense of the word) goes to 80G.

We did not take this decision overnight and weighed all other options. It simply comes down to the fact that if we don’t make this decision, the project will come to a standstill because further development will then no longer be affordable. And we cannot and do not want to run that risk, with all the great plans for the future that we have been able to present in recent months in mind.

Now that crypto is reviving, we want to be in a good position when there is more interest in Gulden again. It is important that we can develop easy buying opportunities.

At the GAB online meeting last Monday 27-7-2020 the GAB unanimously voted for this change, with 9 votes for and 0 votes against.

At the current rate (31-7-2020), development will be covered and should the rate rise in the coming period, the surplus will, in consultation with the GAB, be used for costs such as listings, exchange and checkout-related collaborations with third parties and marketing.

In addition, following a request from the community, we have asked Centure to remove the additional 10% for development at Blockhut.com, so that the direct purchase of Development Gulden will be at the same rate as on Bittrex. This change has been made by them per direct.