Getting to know eachother

(for english, scroll down)

Dinsdag 9 april was een mijlpaal in de 5 jarige geschiedenis van Gulden; de eerste vergadering van de Gulden Adviesraad (GAB) en Gulden.com BV, vertegenwoordigd door Rijk Plasman. Deze eerste vergadering stond grotendeels in het teken van het nader kennis maken met elkaar, het uitspreken wat beide partijen van elkaar verwachten, met als gemeenschappelijk doel: de Gulden. We kunnen niet de volledige notulen van deze vergadering delen. Zoals eerder al ter sprake is gekomen kan – om verschillende redenen – (nog) niet alles met de community gedeeld worden.

Punten waar over gesproken is waren o.a.:

Wat verwachten beide partijen van elkaar?

Rijk Plasman laat de GAB weten dat vanaf nu alle ontwikkeltijd die gestoken wordt in Gulden eerst word besproken met de GAB. De GAB bepaalt uiteindelijk waar de prioriteit van de developers moet liggen. Als de GAB zelf ideeën heeft, kan het feedback van de developers vragen om een beter beeld te krijgen van de impact en ontwikkeltijd. Actiepunt: De GAB stelt een lijst samen met alle toekomstplannen voor Gulden op het gebied van ontwikkeling. De developers hangen aan deze lijst een inschatting qua moeilijkheidsgraad en geschatte ontwikkeltijd. Op basis van dit overzicht zal de GAB bepalen welke projecten prioriteit krijgen voor de developers.

Samenwerking met Geenstijl

Allereerst werd tijdens de vergadering de inhoud van de fundraiser website besproken en waar nodig aangepast (De site is inmiddels live en het aantal donaties gaat de goede kant op). Ook is er gesproken over de invulling van de GeenStijl x Gulden meetup op 19 april 2019. Ook zijn we dieper ingegaan op de samenwerking met GeenStijl en welke toepassingen er kunnen (en zullen) worden ontwikkeld voor hen (en overige publishers). Concrete toepassingen, die we op dit moment helaas nog niet zullen delen.

Monetair beleid

Enkele leden van de GAB wilden meer weten over het monetaire beleid achter de Gulden. Men wilde weten wat het standpunt vanuit de developers is. Waarom is er bij de oprichting van Gulden in 2014 gekozen voor de huidige setup. Wat zou de impact zijn als bepaalde variabelen aangepast zouden worden. Het was een open discussie waar iedereen zijn/haar standpunt in kon brengen, verdere beslissingen op het gebied van monetaire beleidswijzigingen zijn niet genomen.

Positionering van Gulden

Wat zijn de unique selling points van Gulden en hoe gebruiken we deze USP’s om Gulden in de markt te zetten? Hoe trekken we nieuwe gebruikers aan? Gulden is altijd bekend voor de gebruiksvriendelijkheid en het is nog steeds heel makkelijk om met Gulden te starten, ook voor mensen zonder kennis van crypto. De Unity update maakt het nog een stuk gebruiksvriendelijker. De Android app is inmiddels gereed en de iOS update is bijna klaar. Daarna moet de focus op de implementatie van Unity in de desktop versie. De GAB laat aan de developers weten dat de gebruiksvriendelijkheid van de Desktop app achter loopt op de mobiele versies. Met name in het Witness-deel van de desktop software valt nog veel vooruitgang te boeken.

Een stablecoin op de Gulden Blockchain

Een van de ideeën die op tafel kwam is het bouwen van een platform voor een stable coin die draait op de Gulden blockchain, evt in samenwerking met Nocks. Zowel Rijk als de GAB hebben diverse ideeën voor toepassingen zodra bovenstaande mogelijk zou zijn. Het is op de lijst met toekomstige ontwikkelingen gezet. In een later stadium wordt, zoals hierboven reeds aangegeven, besloten welke ontwikkeling prioriteit krijgt.

NLG op meer exchanges

Een discussiepunt tijdens de vergadering is de (herhaaldelijke) roep vanuit de community om NLG op meer exchanges te krijgen. Waarbij af en toe redelijk onrealistische verwachtingen worden gewekt door de mensen die er om vragen. Gulden wil enkel op kwaliteitsexchanges staan en niet op iedere eerste de beste exchange. Met alle serieuze exchanges is al lang en breed contact geweest. Sommige exchanges willen NLG niet listen, andere exchanges willen wel listen maar tegen absurd hoge listing fees. Deze fees zullen door Gulden.com niet betaald worden, omdat dat ten koste zou gaan van het development budget. Wat we wel kunnen delen is dat Gulden.com op dit moment in gesprek is met Blockport over een eventuele samenwerking. Details kunnen we hier nog niet over vrijgeven. Bij toekomstige gesprekken met Blockport zal naast Gulden.com ook een afvaardiging van de GAB aanwezig zijn.

Een geslaagde eerste avond waar een solide basis is gelegd voor toekomstige samenwerking.

Heb je vragen? Spreek op Slack 1 van de GAB leden aan of stuur een mail naar info@guldenadvisoryboard.com

ENGLISH

Tuesday April the 9th was a milestone in 5 year old history of Gulden: the first face to face meeting of the Gulden Advisory Board and Gulden.com BV, represented by Rijk Plasman. This first meeting was mainly to get to know eachother and speak out what both parties expect from eachother with one shared goal: our beloved Gulden. We have to start by saying that we cannot share the complete notes of the meeting with the community , as stated before there are parts of the meeting that cannot be shared with the community (yet) because of various reasons.

Some of the points that were discussed were:

What do the GAB and Gulden.com expect from eachother?

Rijk Plasman let’s the GAB know that from now on all development time spent is talked about with the GAB first, where the GAB decides where the priority of the development team should be. When the GAB has own ideas they can get feedback from developers on the impact of the idea and the estimated development time it will take. Based on this info the GAB can decide in what order new ideas are developed. Action point: The GAB will create an overview of all future projects Gulden.com could develop. From the developers side an estimation of difficulty and estimated resources will be made. Based on that overview the GAB can make a decision on where to spend development time on.

GeenStijl collaboration

The content of the GeenStijl Fundraiser page (which is currently live and donations are going in the right direction) and directly linked to that the details of the Meetup that is going to be held on April the 19th. We also discussed the fargoing details of the collaboration with GeenStijl and what applications can (and will) be developed to help them and other publishers. For Example: …

Rijk also explained what their use-case is that they mentioned earlier this year. It is a use-case that could also be used by GeenStijl and other publishers (or websites in general). We cannot give any details about it to make sure nobody else runs off with the idea. The whitepaper is still being worked on. The person responsible happens to be the same guy who is part of  the people developing the Unity update and prepping Phase 4, so choices had to be made regarding priority of work.

Monetary policy

Some members from the GAB wanted to know more about the monetary policy behind the Gulden. They wanted to know the point of view from the developers side. Why was choosen for the current setup back in 2014 when Gulden was created. What would be the impacts if certain variables would be changed in the future. No decisions whatsoever where made. It was just an open discussion where everybody could share their opinion.

Positioning of Gulden

What are the unique selling points of Gulden and how do we use these USP’s to position Gulden in the market? How to we attract new users? Gulden used to be known for its user friendliness and it still is very easy to start with Gulden, even if you have no experience in Crypto. The Unity update even makes that better. The Android app is ready and the iOS update is nearly finished. The focus after that has to go to the implementation of Unity in the Desktop app. The GAB also addresses to the developers that the usability of the Desktop app falls behind, especially the Witness-part is not up to standard when it comes to the usability users are used to when using Gulden software.

A stable token running on the Gulden Blockchain

One of the ideas put on the table was to create a stable coin running on the Gulden Blockchain, working together with Nocks. Both the GAB and Rijk had several ideas that could be created once such an application was ready for the Gulden blockchain. It has been put on the list of future developments. That list will be researched further and after that decisions will be made on where the development time goes to first.

NLG on more exchanges

One of the discussions at the GAB table was the call from the community to list NLG on more exchanges. And the sometimes unrealistic view some people can have on this matter. Gulden only wants to be on quality exchanges and not on every single exchange that is out there. In the community there is a repeating discussion about on what exchanges NLG should be listed. With all serious exchanges there has been contact by Gulden.com. Some exchanges do not want to list us. Some exchanges do want to list us (but ask a ridiculous listing fee, which is not going to be paid by Gulden.com because we have better goals to spend that money, like development). What we can share is that Gulden.com is currently talking to Blockport about working together. Details on this cannot be shared, for the simple reason that talks are still going. Members of the GAB will be part of the following talks with Blockport.

A succesful first meeting where a solid foundation has been established for future cooperation.

Got questions? Send a message on slack to one of the GAB members or send an e-mail to info@guldenadvisoryboard.com