for english, scroll down

Naar aanleiding van het voorstel van de Gulden Adviesraad om de total supply en rewards aan te passen, hierbij onze reactie. Het aanpassen van de total supply naar 750 miljoen is al een tijd geleden doorgevoerd, omdat hier geen bezwaren op het gebied van veiligheid waren van onze kant. Wat betreft het aanpassen van de rewards moesten wij eerst onderzoeken of dit veilig kan worden doorgevoerd. Dat onderzoek is inmiddels gedaan. Het heeft ons ook nieuwe inzichten gegeven en wij willen daarom een aanpassing voorstellen.

Wij begrijpen de wens van de community (via de adviesraad) naar een specificatie voor Gulden die past bij het concept Store of Value. Een specificatie die voor minder verkoopdruk zorgt en meer schaarste. Vanuit die gedachtegang hebben wij dus ook het voorstel benaderd en gekeken wat er haalbaar is. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het voorstel niet ver genoeg gaat en als we zo’n ingrijpende wijziging doen moeten we het meteen goed doen. Zodat de wens er in de toekomst niet meer zal zijn om dit nogmaals aan te passen. Ook niet voor toekomstige Gulden bezitters. Daarom is dit ons voorstel:

  • Mining 10
  • Witness 15
  • Dev 65
  • Totaal 90

Dat is dus een ingrijpende aanpassing ten opzichte van het GAB voorstel: 20/30/70 – 120.

Een toelichting per onderdeel:

Mining 10
Op de eerste plaats komt veiligheid. Wij wilde zo laag mogelijk waarbij de veiligheid uiteraard wel gewaarborgd blijft. Zo laag mogelijk vanwege de efficiëntie van het netwerk (energieverbruik) en
mogelijke verkoopdruk op de markt. Op de langere termijn zullen wij onderzoeken of een variabele mining reward mogelijk is die meer gekoppeld is aan de waarde. Bij een hogere waarde kan de reward namelijk omlaag, waardoor het netwerk ook bij hogere waarde efficiënt blijft met een laag energieverbruik en de verkoopdruk mogelijk nog meer kan afnemen. Dit is iets voor de langere termijn, omdat het uiteraard onderzocht en getest moet worden.

Witness 15
Over het algemeen wordt aangenomen dat Witnessers langere termijn investeerders zijn dan miners, daarom de keuze voor een hogere beloning voor Witnessers. Uiteraard is dit een grote wijziging ten opzichte van de huidige specificatie, maar ook hier geldt dat dit voor een efficiënter netwerk en minder verkoopdruk zorgt. Wat mogelijk voor een hogere waarde zorgt.

Dev 65
Zoals er bij de mining reward geen risico kan worden genomen met de veiligheid van het netwerk, kan er ook met de dev reward geen risico worden genomen. Een te lage dev reward betekent simpelweg geen ontwikkeling. Daarom willen wij deze wel verlagen, maar niet teveel. Wij gaan uit van een hogere waarde, wat dus een overschot zou betekenen. Dit overschot kan ons slagkracht geven op het gebied van marketing en exchange listings. Maar ook een toekomstbestendige buffer geven voor ontwikkeling.

ENGLISH

Following the proposal of the Gulden Advisory Board to adjust the total supply and rewards, here is our response. The adjustment of the total supply to 750 million has been done some time ago, because there were no objections from our side regarding safety. Regarding the rewards change, we first had to investigate whether this could be done safely. That research has now been done. It has also given us new insights and we would therefore like to propose a modification.

We understand the community’s wish (via the Advisory Board) for a specification for Gulden that fits in with the Store of Value concept. A specification that creates less selling pressure and more scarcity. We approached the proposal with this in mind and looked at what was possible. We came to the conclusion that the proposal did not go far enough and that if we were to make such a drastic change, we should do it properly from the start. So that in the future there will be no desire to change it again. Not even for future Gulden owners. That is why this is our proposal:

  • Mining 10
  • Witness 15
  • Dev 65
  • Total 90

This is therefore a major adjustment to the GAB proposal: 20/30/70 – 120.

An explanation per section:

Mining 10
Safety comes first. We wanted to keep it as low as possible, while of course guaranteeing safety. As low as possible because of network efficiency (energy consumption) and possible selling pressure on the market.
In the longer term, we will investigate whether a variable mining reward is possible that is more linked to value. If the value is higher, the reward can be reduced, so that the network remains efficient and energy consumption low, even at a higher value, and the selling pressure can be reduced even further. This is something for the longer term, as it obviously needs to be researched and tested.

Witness 15
It is generally assumed that Witnessers are longer term investors than miners, therefore the choice for a higher reward for Witnessers. Of course, this is a big change from the current specification, but again, this makes for a more efficient network and less selling pressure. Which potentially creates a higher value.

Dev 65
Just as no risk can be taken with the mining reward, no risk can be taken with the dev reward either. A dev reward that is too low simply means no development. That is why we want to lower it, but not too much. We assume a higher value, which would therefore mean a surplus. This surplus can give us opportunities in the field of marketing and exchange listings. But it can also provide a future-proof buffer for development.
Gulden Developers