(for english scroll below)

Samenvatting notulen van twee online GAB vergaderingen. 

GAB Meeting 06-05-2020: 

Aanwezig: Annemiek, Bart, Nick, Robby, Paul, Jaap, Matthias, Onno 

Afwezig: Rijk, Marc 

 GAB Meeting 13-05-2020 

Aanwezig: Annemiek, Bart, Nick, Marc, Robby, Paul, Jaap, Matthias, Rijk 

Afwezig: Onno 

 

Electron! 

De upgrade naar Electron heeft als resultaat dat de wallet een nieuw gebruiksvriendelijker ontwerp kan krijgen, wat beter past bij de tijd. De looks en interface van de oude Gulden wallet waren duidelijk aan vernieuwing toe. Electron is toegankelijker voor een bredere groep ontwikkelaars, die ook in de community aanwezig zijn. Dit maakt meehelpen aan ontwikkeling bereikbaarder. Er zijn al prototypes van de wallets ontwikkeld door Malcolm voor de diverse platformen (OS, WIN, LINUX). Binnen enkele weken kunnen er al wallet tests gedaan worden door geïnteresseerde gebruikers en/of beta testers. Gulden integratie in Electron is/was nieuw (ook voor Malcolm), gelukkig zijn er tot nu toe geen grote hobbels tegengekomen en loopt de ontwikkeling voorspoedig.  

Phase 5 

In de vorige notulen maakten wij bekend dat er snel een update aan zou komen m.b.t. Phase 5 (code opschonen, verbeteren mining efficiëncy, verbeteren blocktijden). Echter heeft de nadruk gelegen op het snel uitrollen/ontwikkelen van de Electron gebaseerde Gulden wallet. Gulden integratie in Electron heeft dus prioriteit en de Phase 5 update komt daarna. 

Vrienden van Gulden 

Het onderwerp Vrienden van Gulden is uitgebreid ter sprake gekomen in de meeting. Het idee is top. Door strikte regelgeving zijn er wel een paar punten van aandacht. Jaap heeft deze punten besproken met Jan Peter van de Gulden Slack en het idee wordt door Jan Peter verder besproken en uitgewerkt. Of het idee tot realiteit gebracht wordt is dus afhankelijk of de regelgeving nageleefd kan worden m.b.t. betalingen. Als dat zo is, staat Rijk zeker open om hierin samen te werken. 

(English) 

Summary minutes of two online GAB meetings. 

GAB Meeting 06-05-2020: 

Present: Annemiek, Bart, Nick, Robby, Paul, Jaap, Matthias, Onno 

Absent: Rijk, Marc 

GAB Meeting 13-05-2020 

Present: Annemiek, Bart, Nick, Marc, Robby, Paul, Jaap, Matthias, Rijk 

Absent: Onno 

Electron! 

The upgrade to Electron will result in the wallet becoming more user friendly by design, which is better suited to the time we find ourselves in. The looks and the interface of the current Gulden wallet clearly needs an update. Electron is more accessible to a wider group of developers, who are also present in the community. This makes helping to develop more accessible. Prototypes of the wallets have already been developed by Malcolm for the various platforms (OS, WIN, LINUX). Within a few weeks, wallet tests can already be done by interested users and/or beta testers. Gulden integration in Electron is/was new (also for Malcolm), luckily no major obstacles have been encountered so far and development is progressing well. 

Phase 5 

In the previous minutes we announced that an update would be coming soon regarding Phase 5 (cleaning code, improving mining efficiency, improving block times). However, the emphasis has been on the rapid rollout / development of the Electron-based Gulden wallet. Gulden integration in Electron is therefore a priority and the Phase 5 update will follow.  

Friends of Gulden 

The topic Friends of Gulden was discussed extensively in the meeting. The idea is great. Due to strict regulations, there are a few points of attention. Jaap discussed these points with Jan Peter from the Gulden Slack and the idea is further discussed and elaborated by Jan Peter. Whether the idea is brought to reality, depends on whether the regulations can be complied regarding to payments. If so, Rijk is certainly open to working together on this.