For English scroll below

Aanwezig: Rijk, Robby, Onno, Annemiek, Nick, Paul, Jaap.
Afwezig: Matthias, Marc, Bart.

Op 7 september 2020 heeft de GAB weer een online meeting gehad samen met Rijk Plasman van Gulden B.V.. Hieronder is een samenvatting weergeven van de belangrijkste punten.

Update(s) die de afgelopen dagen zijn uitgerold en toegepast zijn besproken.
Rijk: Er zat een fout in de miningreward (te hoog), dat is met de update van 2.2.0.12 verholpen. Er zijn verder geen noemenswaardige fouten geweest maar wel even vervelend. Zo was de blockreward wijziging (middels hardfork) eerder actief geworden dan verwacht. Een hoop raspberries waren nog niet ge-update naar de laatste versie, daardoor stond de chain een tijdje vrijwel stil. In de toekomst moeten Gulden en de GAB mensen eerder op de hoogte stellen dat zij de witness-devices moeten updaten. Updates moeten dan ook eerder worden aangegeven en beter worden gecommuniceerd.

Gulden heeft een checkpointserver, die server controleert het netwerk en dit was nodig in de diverse overgangsfases van witness. Die server kan nu offline gehaald worden om Gulden nog meer te decentraliseren. GAB stemt unaniem in met dit voorstel.

De GAB is van mening dat er een systeem moet komen waarbij de pi’s kunnen upgraden zonder dat er een aktie vanuit G-Dash (Bastijn) nodig is – Dat heeft voor nu geen prioriteit, maar dat moeten we wel gaan inplannen om de decentralisatie van Gulden te waarborgen.

Electron wallet. zit nog flink wat werk in. Meer in de UI en de koppeling met de back-end. – Dat is bij Novo goed zichtbaar, zodra dit klaar is, wordt dat bij Gulden geïmplementeerd. Daar zijn ze nu al mee bezig. Eerst bij Novo (electron) wallet alle bugs en kinderziektes eruit, dan hebben de Guldengebruikers direct een goed werkende wallet.

Voortgang DEX. Op dit moment wordt er nog aan Electron gewerkt. Daarna wordt er begonnen aan de DEX.

Nieuwe exchange listing van Gulden: Het plan is om dit jaar nog een extra exchange listing te organiseren voor Gulden.

Vragen aan GAB/Gulden vanuit de Gulden Community.

Wat is de grote visie van Gulden?
Gulden is een decentraal project en heeft dus zelf geen visie. De visie omtrent Gulden is voor iedereen anders en dus persoonlijk. Aan Rijk is gevraagd wat zijn visie is en die is als volgt: Gulden is op natuurlijke wijze op weg om een (inter)nationale munt te worden. Dat kan je niet forceren, omdat je afhankelijk bent van verschillende oncontroleerbare factoren, waarvan de belangrijkste de koers is. Gulden is nu geen betaalmiddel. Zelfs als de tools ervoor zouden zijn, zouden er veel te weinig mensen daadwerkelijk mee betalen. Het hebben van tools is meer een marketing gimmick op dit moment, dus wel wenselijk, want het kan helpen met adoptie. Pas als er heel erg veel gebruikers zijn wordt het interessant voor bedrijven om te accepteren en vanzelfsprekend om mee te betalen. Die situatie kan alleen op natuurlijke wijze ontstaan, omdat het een decentraal project is. Onderdeel van die natuurlijke wijze is het komen/gaan van community leden, waarbij er altijd een sterke ondersteunende groep is. Dat is nu al het geval, maar ik verwacht dat dat zal groeien, door het decentrale karakter van Gulden waarbij je je eigen visie kan hebben.

Wanneer kan ik weer euro’s overmaken op mijn (IBAN) rekeningnummer vanuit de Gulden wallet(s)?
Zodra een broker dit ondersteunt of dit zelf is ontwikkeld.

Nu Nocks verdwenen is, kan Gulden zelf een plugin ontwikkelen voor webshops/checkout?
Rijk: We zijn bij Blockhut bezig dat te ontwikkelen en aan te bieden.

ENGLISH MEETING NOTES SEPTEMBER 7th 2020

Present: Rijk, Robby, Onno, Annemiek, Nick, Paul, Jaap.
Absent: Matthias, Marc, Bart.

On september 7th 2020 the GAB had an online meeting together with Rijk Plasman. Here you can find a summary of the meeting and the most important subjects during this meeting.

Latest updates from the past few days.
Rijk: We needed to fix an error in the miningrewards (these were to high). This has been fixed with update 2.2.0.12. We didn’t have any noticable errors but it was a slight inconvenience. The blockreward adjustment (through an hardfork) became active sooner than anticipated. A lot of witness devices (mainly the raspberry PI’s) didn’t have the 2.2.0.12 update installed yet. This caused the chain to halt for a longer time than we wanted. For future updates in hard-forks Gulden and the GAB plan to release the software sooner and give users more time to update to the latest version. We also try to communicate this better.

Gulden does have a checkpointserver, a server wich controles the network. This was needed in several transitionphases when introducing PoW2 and witness. This server can be shut-down to decentralize Gulden even more. The GAB votes in front of this action.

The GAB’s opinion is that we need a system where the PI’s can upgrade without any action needed from G-Dash (Bastijn). For now we won’t give it any priority in the near future; but it’s something on our back-log to maintain the decentralization of Gulden.

Electron wallet. Concerning the Electron wallet it looks very promising but nevertheless a lot of work is still in progress, mainly in the connection between front-end and back-end. The implementation will be done for NOVO first. Here al the early stage bugs will be solved. When this is ready it can be easily implemented for Gulden as well.

Progress DEX – At this moment the development team is working on Electron. After that development on the DEX will be started.

New exchange listing for Gulden. The plan is to add an additional exchange listing for Gulden this year. (apart from the Dex)

Questions to the GAB/Gulden from the Gulden Community.

What is Gulden’s big vision?
Gulden is a decentralized project and therefore has no vision of its own. The vision about Gulden is different for everyone and therefore personal. Rijk was asked what his vision is, which is as follows: Gulden is naturally on its way to becoming an (inter)national currency. You cannot force that, because this depends on various uncontrollable factors, the most important of which is the price. Gulden is currently not being used as a payment method. Even if the tools were now here for it, far too few people would actually pay with it. Having tools is more of a marketing gimmick at the moment, so desirable, as it can help with adoption. Only when there are very many users it does become interesting for companies to accept Gulden as a payment method. This situation can only arise naturally, because it is a decentralized project. Part of that natural way is the coming / going of community members, where there is always a strong support group. That is already the case, but I expect that it will grow, due to the decentralized nature of Gulden, where you can have your own vision.

When will it be possible again to transfer Euro’s on my IBAN Bank-account directly from the Gulden wallet?
As soon as any broker supports this we’ll have it implemented again.

Now Nocks is gone, can Gulden develop a plugin for checkout pages on webshops?
Rijk: This is something we’re working on through Blockhut