FOR ENGLISH SCROLL BELOW

GAB vergadering 09-04-2020 

Aanwezig: Bart, Matthias, Nick, Onno, Jaap, Paul, Robby, Rijk 

Afwezig: Marc, Annemiek 

GAB vergadering 16-04-2020 

Aanwezig: Bart, Matthias, Nick, Marc, Annemiek, Jaap, Paul, Robby, Rijk 

Afwezig: Onno 

De vergadering is verdeeld over 2 online sessies. Hierbij de samenvatting van de notulen van beide GAB meetings.

Punten van bespreking: 

Livestreams

Jaap wil werken naar zoveel mogelijk transparantie van de GAB vergaderingen. De GAB heeft dit onderling en ook samen met Rijk uitvoerig besproken en is voorlopig tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat er te vaak vertrouwelijke onderwerpen ter sprake kwamen tijdens de meetings. Een deel van de GAB leden vraagt zich ook af of zij met het livestreamen dezelfde discussies zouden voeren met Gulden.com B.V. als zonder livestream. Het livestreamen van vergaderingen is voor nu nog geen optie. Wel wil Jaap tijdens vergaderingen bij ieder onderwerp gaan afwegen waarom dat wel of niet een vertrouwelijk onderwerp is voor zoveel als mogelijk transparantie.  

Terugkoppeling ontwikkelpunten vanuit de Gulden community 

Vanuit de GAB is er gevraagd, zoals in de vorige notulen te lezen was, aan de community: “Wat zien jullie het liefst ontwikkeld worden zodra Phase 4 van start is gegaan, waarmee er een enorme mijlpaal bereikt is? Ter toevoeging of verduidelijking: Welke grote of kleinschalige ontwikkeling moet er komen? Waar moet de prioriteit nu komen te liggen? 

Hier zijn enkele reacties op gekomen en alle reacties zijn ter sprake gekomen. De meerderheid van de GAB is van mening dat de meeste genoemde ontwikkelingen, waaronder Nomad en zeroconfirmation transacties, op dit moment niet de hoogste prioriteit hebben. De GAB vraagt zich daarnaast ook af of een ontwikkeling als Nomad nog van toegevoegde waarde is, aangezien dit een oplossing voor een probleem is dat 2 jaar geleden een rol speelde. 0-confirmation transactions zit zeker in de toekomstige pijplijn voor ontwikkeling, maar heeft op dit moment niet de hoogste prioriteit. Er zijn ontwikkelingen die op dit moment voor Gulden meer van toegevoegde waarde zijn.  

Wat gaat er dan wel ontwikkeld worden op de korte en middel– tot lange termijn?  

Dit is het grootste bespreking en discussiepunt geweest in de afgelopen twee GAB vergaderingen en ook daarbuiten onderling tussen de GAB leden zelf. In de GAB vergaderingen zijn er meerdere stemrondes geweest waarbij iedereen de gelegenheid heeft gekregen om zijn woord te doen. De GAB is blij dat er een consensus is bereikt van 9/9 GAB stemmen. Alle GAB leden zijn het eens geworden over de Roadmap van de ontwikkelingen voor de komende tijd. Zowel Rijk als de GAB is zeer enthousiast over deze ontwikkelingen en zijn gezamenlijk van mening dat deze ontwikkelingen Gulden op een hoger decentraal en internationaal niveau kan brengen. De GAB wil de komende weken deze informatie stapsgewijs delen met de Community, maar eerst is er een ander belangrijk punt van aandacht.  

Phase 5 uitrol, verwachting over ca. 2 weken   

De activatie van Phase 4 was zeer succesvol en verliep vrijwel vlekkeloos. Malcolm is hard aan het werk geweest na de activatie om ervoor te zorgen dat het minen efficiënter kan verlopen en de bloktijden nog stabieler zullen worden. Sinds de introductie van SIGMA wordt het minen van Gulden gedaan middels CPU’s. De developers zijn tevreden over de huidige werking, maar hebben nog een efficiency verbetering voor ogen. Middels die wijziging zullen de CPU’s van de miners efficiënter gebruikt worden, hetgeen ook resulteert in een lager energieverbruik. Dat is omwille van het streven naar een klimaatvriendelijkere blockchain ook gewenst.

Rijk heeft samen met de GAB daarop twee opties afgewogen: -1. om de update zo snel als mogelijk uit te voeren of -2. om nog even te wachten, omdat er natuurlijk recent al grote verplichte updates zijn geweest. Om dit door te voeren is wederom een verplichte update (hardfork) vereist en dit is dan de Phase 5 update. Er is een concensus bij de GAB leden dat deze update zo snel mogelijk uitgerold kan worden. Het updaten van de Gulden wallets evenals de witness devices is dus nodig op de korte termijn, waarschijnlijk over ongeveer 2 weken, om Phase 5 te activeren. De exacte datum en het blok wordt nader gecommuniceerd. Naast de benoemde verbeteringen voor mining wordt bij de Phase 5 update ook de code opgeschoond die eerst nodig was voor de backward compability 

ENGLISH

GAB meeting 09-04-2020 

Present: Bart, Matthias, Nick, Onno, Jaap, Paul, Robby, Rijk 

Absent: Marc, Annemiek 

GAB meeting 16-04-2020 

Present: Bart, Matthias, Nick, Marc, Annemiek, Jaap, Paul, Robby, Rijk 

Absent: Onno 

The meeting was divided in two online sessions. Below a recap of both GAB meetings:

Discussionpoints: 

Livestreams

Jaap wants to work as much transparancy as possible during GAB meetings. The GAB has discussed this together with Rijk and for now the conclusion is that too often confidential metters are being discussed during meetings. A part of the GAB also wonders if they would freely speak their minds in discussions during meetings when a livestream would be set up. For now we decided not to use livestreaming of meetings. Jaap wants to have a discussion for all subjects that are being discussed to determine weither it should be confidential or not, to create as much transparancy as possible.

Feedback development points from the community

As you could read in the previous meeting notes, the GAB asked the community: “What do you want to be developed once Phase 4 development is done. Which big or small development should be considered? Where should the priority of development be?”

Several reactions came and and they have been discussed in the meetings. The majority of the GAB shares the view that the most named developments (Nomad and Zero Confirmation transactions), do not have the highest priority right now. The GAB wonders if Nomad development is still of added value, since it solves a problem that really emerged 2 years ago. 0-confirmation transaction are still on the roadmap for development, but dont have the highest priority right now. We find that there are developments that are of more added value for Gulden right now.

What will be developed on the short, mid- and longterm 

This subject was the largest discsussionpoint of the last 2 online GAB meetings as well as between GAB members outside of the meetings. In the GAB meetings we had several voting rounds, where everybody got to have their say on development. The GAB is happy that concensus was found with 9 out of 9 votes. All GAB members have agreed to the roadmap of the coming developments. Both Rijk als the GAB are very happy with these developments and share the opinion that these developments will bring Gulden to a higher level. The GAB will share this information to the community the coming weeks, but first there is another import point:

Dit is het grootste bespreking en discussiepunt geweest in de afgelopen twee GAB vergaderingen en ook daarbuiten onderling tussen de GAB leden zelf. In de GAB vergaderingen zijn er meerdere stemrondes geweest waarbij iedereen de gelegenheid heeft gekregen om zijn woord te doen. De GAB is blij dat er een consensus is bereikt van 9/9 GAB stemmen. Alle GAB leden zijn het eens geworden over de Roadmap van de ontwikkelingen voor de komende tijd. Zowel Rijk als de GAB is zeer enthousiast over deze ontwikkelingen en zijn gezamenlijk van mening dat deze ontwikkelingen Gulden op een hoger decentraal en internationaal niveau kan brengen. De GAB wil de komende weken deze informatie stapsgewijs delen met de Community, maar eerst is er een ander belangrijk punt van aandacht.  

Phase 5, expected to roll out in about two weeks.

The activation of Phase 4 was very succesful and went pretty smooth. Malcolm delivered a great job and has been busy after activation to make sure that mining became more efficient and block times to become more stable. Since the introduction of SIGMA , CPU’s are being used to mine Gulden. The developers are satisfied with the current working, but have an efficiency improvement planned. With these changes, the CPU’s of miners will be used more efficient, which also results in a lower energy usage. This is also important in our goal to become a more climate friendly blockchain.

Rijk, together with the GAB, has concidere two options. 1. To launch the phase 5 update as soon as possible or 2. to wait a bit longer, since recently we already had some major updates. To launch phase 5 another mandatory update (hardfork) is needed. The GAB members agreed that this update should be rolled out as soon as possible, to activate Phase 5. The exact date and block of activation will be communicated in the near future. Next to the improvements in mining, the Phase 5 also consists of a clean up of code that was needed for backward compatibility.

Gulden Advisory Board