Notulen Online meeting GAB met Rijk Plasman. (for English scroll down)

Aanwezig: Bart, Marc, Annemieke, Matthias, Nick en Rijk
Afwezig: Harm Jan en Paul

Als eerste werd kenbaar gemaakt dat de developers onder leiding van Malcolm de SIGMA update af hebben en de release van SIGMA plaats zal vinden op woensdag 2 oktober 2019. Iedereen kan dan de nieuwe software installeren en ook externe partijen hebben 14 dagen de tijd om hun systemen te updaten. 16 oktober wordt de SIGMA code actief en dus het nieuwe mining algoritme geactiveerd.

Het voorstel is gedaan om de reward ten behoeve van de ontwikkeling aan de Gulden blockchain aan te passen naar 40 NLG. Hierdoor zal de blockreward verhoogd worden van 100 naar 120 nlg. (50 voor mining, 30 voor witness, 40 voor development)

Hierna zijn nog enkele aan bovenstaande beslissing gerelateerde zaken besproken, die vertrouwelijk van aard zijn en daardoor niet in deze notulen gedeeld kunnen worden. De besproken zaken zijn na de online meeting gedeeld met de afwezige GAB-leden. Afwezige leden hebben de mogelijkheid gehad om (en ook gebruik gemaakt van) nog een 1-op-1-gesprek met Rijk verder toelichting te krijgen over de voorstellen die gedaan zijn.

Binnen het GAB heeft daarna een stemming plaatsgevonden inzake de blockreward en de meerderheid heeft voor het voorstel gestemd. Indien wenselijk kunnen GAB leden individueel nog toelichting geven.

Bij de vorige stemming hebben wij gemerkt dat hier redelijk heftig (met weerstand) op gereageerd werd. Hier zijn wij ons van bewust, echter kwam het simpelweg neer op het wel of niet door kunnen laten gaan van de ontwikkeling van de Gulden blockchain op zeer korte termijn.

Belangrijk om te vermelden is dat er met Gulden BV duidelijke afspraken zijn gemaakt over een periodieke evaluatie inzake de noodzaak van bovenstaande. Ieder kwartaal zullen we de situatie bekijken of de reward richting Gulden.com BV nog noodzakelijk is. Indien de reward gestopt wordt, zal de GAB voor de beslissing komen te staan wat er dan gedaan wordt. Enkele mogelijkheden: schrappen/burnen of het oprichten van een innovatiefonds ten behoeve van de ontwikkeling aan de Gulden blockchain. Initiatiefnemers van projecten welke op de blockchain van Gulden willen bouwen kunnen een aanvraag doen bij het GAB voor een bijdrage uit dit fonds.

Uiteraard zullen de GAB leden de komende periode de meningen ook op dit vlak blijven polsen om zodra de situatie zich voordoet de juiste beslissing namens de community te kunnen doen.

Notulen opgesteld 01-10-2019 – Gulden Advisory Board

Report Online meeting GAB & Rijk Plasman

Present: Bart, Marc, Annemieke, Matthias, Nick and Rijk
Absent: Harm Jan and Paul

First thing to table was the fact that the developers lead by Malcolm have finished the SIGMA update and the release will be on wednesday the 2nd of October 2019. Everybody can install the new software and also external parties like exchanges have 14 days to update their systems. On the 16th October the SIGMA code will go live and the new mining algorithm will activate.

A proposition was made to change the reward for development on the Gulden blockchain to 40 NLG. This will result in a change in total block reward from 100 to 120 nlg. (50 for mining, 30 for witness and 40 for development)

After this proposition, some related things were discussed, that are confidential and cannot be shared in this report. The discussed issues were shared with the absent GAB members after the meeting. Absent members then had the opportunity (and used the opportunity) to do a 1-on-1 session with Rijk, to further discuss the propositions that were made.

Within the GAB a vote was then held regarding the block reward, and a majority has voted in favor of the proposition. When needed the GAB members can individually explain their points of view.

In the previous vote we experienced a pretty fierce response to this. We are fully aware of this, yet it simply came to the fact that the development of the Gulden blockchain was in jeopardy on a short-term base.

It is important to understand that the GAB has made very clear arrangements with Gulden BV regarding a periodical evaluation concerning the necessity of the above. Every quarter we will look at the situation to determine if the reward for development to Gulden BV is still needed. When it is stopped, the GAB will face the decision what to do with it. Some options: Either burn them / kill the reward or start an innovation fund for the development of the Gulden blockchain. Initiators of projects that want to build something on the Gulden blockchain can request the GAB for a contribution from the fund.

Obviously the GAB members will gather opinions from the community on this matter, to make sure we can make the proper decision for the community when this situation occurs.

Report created 01-10-2019 – Gulden Advisory Board