(for English scroll down)

Aanwezig: Paul, Bart, Rijk, Robby, Erik, Roy, Pascal

Afwezig: Olivier, Jos, Martin

 

Onderwerpen

 

Hoe gaat het met de ontwikkeling van Munt en de Gulden NFTs?

Ontwikkeling gaat gestaag en we hebben waarschijnlijk eerder dan gepland een testversie klaar voor de token/NFT functionaliteit. Als de testversie goed functioneert dan is de volgende stap dat men de Gulden NFTs in een wallet kan ontvangen. Er komt een aparte wallet voor Gulden (NFT). Als eerste komt de Gulden desktop wallet, waarna de mobiele apps later zullen verschijnen.

De Gulden zullen verstuur- en overdraagbaar zijn zonder dat men daar Munt fee voor hoeft te betalen. Technisch zit dat wat complexer in elkaar, maar het komt erop neer dat de Gulden NFTs een soort prepaid tegoed hebben aan Munt. Later zal het ontwikkelteam hier meer over duidelijk kunnen maken hoe dit precies werkt.

Er zullen een hoeveelheid Gulden NFTs beschikbaar komen die met Munt kunnen worden gekocht. Alle Gulden NFT aankopen met Munt worden voor de volledige 100% geburned.

Roy kwam met het voorstel om 10% korting te geven op Gulden aankopen met Munt. Voorstel wordt door de meerderheid GAB niet aangenomen.

 

Vragen vanuit de community:

 

Van de 100 miljoen Munt zijn er tot nu toe verkocht via Blockhut? Is er genoeg voorraad voor ontwikkeling?

Er zijn +- 18 van de 100 miljoen Munt verkocht via Blockhut. Er is dus nog voldoende voorraad voor ontwikkeling. Daarnaast zijn er voldoende financiën voor nog ongeveer 1.5 jaar ontwikkeling (afkomstig uit de NFT pakketten aankopen).

In hoeverre is er reeds commitment en een geplande usecase voor ondernemers van de Gulden NFTs?

Er is een kleine groep geïnteresseerde ondernemers die Gulden NFTs willen accepteren als betaalmiddel.

Wanneer komt er marketing voor Gulden NFTs?

Zodra de Gulden NFTs tastbaar zijn (dus mensen ze in de eigen apps/wallets kunnen ontvangen en zien/gebruiken).

Is Munt dood?

Op dit moment lijkt het dood. Er is vooral behoefte aan een eenvoudige manier om te kopen en verkopen.

Wat is Coinfan?

Coinfan.com is het grootste project wat op de vergadering besproken is. Er kan nog even niets verder over worden gedeeld, behalve dat het belangrijk is om volgers te verzamelen op de Facebook en Twitter pagina. Later zal in de Slack en/of op de sociale media kanalen van Coinfan meer informatie verschijnen.

Linkjes:

Coinfan.com

twitter.com/wearecoinfan

facebook.com/wearecoinfan

 

ENGLISH

Present: Paul, Bart, Rijk, Robby, Erik, Roy, Pascal

Absent: Olivier, Jos, Martin

 

Topics

 

How is the development of Munt and Gulden NFTs going?

Development is going steadily and we will probably have a test version ready earlier than planned for the token/NFT functionality. If the test version works well then the next step is to allow people to receive the Gulden NFTs in a wallet. There will be a separate wallet for Gulden (NFT). The Gulden NFT desktop wallet will come first, followed by the mobile apps later.

Gulden will be transferable without having to pay Mint fees. Technically, this is a bit more complex, but the bottom line is that the Gulden NFTs have a kind of prepaid credit of Munt. Later, the development team will be able to clarify more about how exactly this works.

There will be a quantity of Gulden NFTs available that can be purchased with Munt. All Gulden NFT purchases done with Munt will be burnt for the full 100%.

Roy came up with the proposal to give 10% discount on Gulden purchases with Munt. Proposal is not accepted by the majority GAB.

 

Questions from the community:

 

Of the 100 million Coin have been sold through Blockhut so far? Is there enough stock for development?

There have been +- 18 of the 100 million Coin sold through Blockhut. So there is still enough stock for development. In addition, there are sufficient finances for about 1.5 more years of development (coming from NFT package purchases).

To what extent is there already commitment and a planned use case for entrepreneurs of the Gulden NFTs?

There is a small group of interested entrepreneurs who want to accept Gulden NFTs as a means of payment.

When will there be marketing for Gulden NFTs?

As soon as the Gulden NFTs are tangible (i.e. people can receive and see/use them in their own apps/wallets).

Is Munt dead?

At the moment, it seems dead. There is mostly a need for an easy way to buy and sell.

What is Coinfan?

Coinfan.com is the biggest project discussed at the meeting. Nothing further can be shared about it for now, except that it is important to gather followers on the Facebook and Twitter page. More information will appear later in Slack and/or on Coinfan’s social media channels.

Links:

Coinfan.com

twitter.com/wearecoinfan

facebook.com/wearecoinfan