For English scroll down

Datum: 22-01-2020
Locatie: Apeldoorn
Aanwezig: Matthias, Marc, Annemieke, Paul, Rijk
Afwezig: Nick (Vakantie), Bart (Ziek), Harm Jan (Werk, zie verderop)

 

Algemene punten vanuit GAB en Gulden BV

 • Gulden in 2020

Gulden wordt doorontwikkeld aan de hand van de input van de GAB en de community. De GAB is nog steeds de tussenpersoon tussen de community en de Gulden ontwikkelaars. Rijk vraagt aan de aanwezige GAB-leden hoe wij het project nu zien. We blikken terug op het vorige jaar, hoe de eerste paar GAB-vergaderingen en
de wijzigingen in de structuur bevallen is. De tendens is erg positief hoe het nu vormgegeven is. Rijk’s vertrek uit de community en het naar voren komen van de GAB is algeheel als positief ervaren.

 

 • Fase 4 en Witness

De verwachting is dat Fase 4 eind maart live gaat en dat daarmee ook de witness reward gewijzigd wordt naar 30nlg. Over 2 weken krijgen we een exacte datum vanuit de developers. Paul: Is de verwachting dat er nog een hickup kan ontstaan met livegang van fase 4? Antwoord: Nee dat ligt niet in de lijn van de verwachting.

 

 • GAB: Bezetting, zittingsduur e.d.

Harm Jan van Kammen heeft bekend gemaakt te willen stoppen met zijn functie binnen de GAB. Reden hiervoor zijn zijn drukke werkzaamheden bij zijn taxi onderneming (accepteren ook Gulden 🙂 ). We zitten hier met een uitdaging, omdat we graag willen dat GAB sowieso een oneven aantal leden heeft vanwege stemmingen. Verder moeten er “genoeg” leden zijn; omdat een stemming van 3-3 niet handig is voor de uitvoering van plannen.

Rijk en het GAB vinden dat 9 personen een ideale mix is. We hebben de ervaring opgedaan dat het erg lastig is om 10 personen op een tijdstip bij elkaar te krijgen. We hebben besloten om een verkiezing zoals de vorige keer gaan houden om de drie vrije posities in de GAB in te vullen. De huidige 6 personen blijven nog voor minimaal 1 jaar samen tot 1 april 2021. In het komende jaar gaat het GAB dan regels opstellen hoe de samenstelling in de toekomst gaat plaatsvinden. Op korte termijn meer informatie vanuit de GAB over nieuwe verkiezingen. (Uiteraard via blockchain op www.bloctary.com )

 

 • Vertrouwelijk

Naast bovenstaande 3 punten werd er nog een vierde punt door Gulden B.V. gedeeld met de GAB inzake toekomstige ontwikkelingen. Hierover is echter afgesproken dat deze informatie vooralsnog vertrouwelijk is en nog niet publiek gemaakt kan worden.

 

Vragen vanuit de community

 1. Wanneer wijziging witness rewards > 30nlg ? Zie punt 2 algemene punten
 2. Vingerscan optie op Android wallets mogelijk? In het verleden vonden de developers de vingerscan optie in de Android optie niet veilig. GAB heeft de developers verzocht of zij dit opnieuw kunnen beoordelen. Indien ze het veilig achten wordt het ook aan de Android wallet toegevoegd.
 3. Darkmode voor Android wallet. Idem aan 2. de developers gaan kijken of dit toe te voegen is
 4. Mensen willen het PING geluid terug bij inkomende transacties van mobiele wallets. Developers gaan hier naar kijken.
 5. CoinRequest heeft de vraag gesteld of er een knop van hen in onze native wallets gebouwd kan worden. In een eerder stadium hebben we al teruggekoppeld dat we geen externe knoppen in onze wallet willen. Nadat CoinRequest enkele wijzigingen heeft doorgevoerd hebben ze opnieuw een verzoek gedaan aan de GAB. In samenspraak met de developers is er echter geen andere conclusie uit gekomen. Vanwege onafhankelijkheid en omdat we dit zien als een veiligheidsprobleem, wordt deze knop niet geïntegreerd. Het is een enorm risico om zulk soort knoppen te integreren in een wallet. Wij kunnen garanderen dat de wallet veilig is; met het invoeren van zo’n knop kunnen wij niet meer garant staan voor de veiligheid van de wallet. (Dit is geen waarde oordeel over het systeem van CoinRequest an sich)

ENGLISH

Date: 22-01-2020
Location: Apeldoorn (NL)
Present: Matthias, Marc, Annemieke, Paul, Rijk
Absent: Nick (Holiday), Bart (Sick), Harm Jan (Work)

General talking points Gulden BV / GAB

 • Gulden in 2020

In 2020 Gulden will be developed further based on the input of the community via the GAB. The GAB remains the middle-man between the community and the Gulden Developer team. Rijk asks the GAB members for our point of view of the project. We look back on the previous year, how the first GAB meetings went and if the changes in the organizational structure has worked out. In general we feel positive about how it is set up now. The decision of Rijk to take a step back from the community and the GAB to be the middle man has been a positive step in our eyes.

 

 • Fase 4 and Witness changes

Developers expect to release Fase 4 the end of march and with that also the witness reward will be changed from 20 to 30 nlg. In 2 weeks we will get an exact release date from the developers. Question by Paul: can we expect hickups like there was with launching fase 3? Answer: No we do not expect any hickups this time.

 

 • GAB: Members, elections, etc.

Harm Jan van Kammen has announced that he no longer will be able to be an active member of the GAB. Main reason is the fact that he is busy running his taxi company (the accept Gulden by the way). It is a challenge for the GAB, since we think we need an uneven number of members because that works better when we need to vote on matters. When a vote can end in 3-3 it will not be workable when we need to plan further development.

Both Rijk and the GAB share the opinion that 9 members is the ideal mix. In reality it is hard to pick meeting time and date were all 10 people are able to join. We have decided to have another election round to fill up the 3 available seats in the GAB. The current 6 members will stay in the GAB for the coming year, untill april 1st 2021. In this coming year the GAB will determine further rules on how the rules for membership will be determined in the future. GAB will soon share details on the new election round (ofcourse over the Blockchain again using www.bloctary.com)

 

 • Confidential

Next to the above 3 talking points a fourth point was shared by Gulden BV with the GAB. This in relation to future developments. We agreed that this information is confidential for now and cannot yet be shared publically.

 

Community questions (& answers)

 1. When will the witness rewards change > 30nlg ? See point 2 in General talking points
 2. Fingerscan possible in Android wallets like on the iphone wallet? In the past, Gulden developers determined that the fingerscan option in Android was not safe. GAB as requested to make another assessment if this is still the case. If they decide that it is safe now, it will be added to the android wallet.
 3. Darkmode for Android wallet. Developers will check if they can add this
 4. People want the PING sound back with incoming transfers on the mobile wallets. Developers will look into it.
 5. CoinRequest requested to add a button into our wallets that links to their services. We have had this request before and we gave the feedback that we dont want external buttons into our native wallets. Since CoinRequest made some changes they once again made the request to review their request again. Unfortunately we didnt change our point of view. Mainly because of indepedence and because developers see the adding of external buttons as a safety issue. It is a risk to add those buttons into our wallets. We can assure the safety of our wallets because we built everything natively. With adding buttons of external parties we cannot assure the safety of our wallets. (P.s. this is no judgement on the safety of CoinRequets systems)