For english scroll below

Samengevoegde notulen dubbel vergadering 16-3-2022 & 11-4-2022

Aanwezig: Allen / Afwezig: Geen

Dactual stopt, vervanger

Paul Willen is hier mee aan de slag gegaan en heeft de database van Jero ontvangen. Paul probeert in april de site blockexplorer voor zowel Florin als voor Gulden online te krijgen via zijn nieuwe site chainviewer.org.

Guldenbook.com & explorer.gulden.com zijn op dit moment de blockchain explorers die beschikbaar zijn om in ieder geval indicatie te hebben.

Koers, wat te doen

De hoofdmoot van de beide vergadersessies was uiteraard gelieerd aan de koers. Deze is al een tijdje extreem laag en in de community zijn fanatieke discussies gevoerd over wat daarmee te doen. Onderwerpen als het aanpassen van de huidige Gulden of het starten van een nieuwe munt met de naam Gulden leverden discussies op waaruit duidelijk bleek dat er geen overduidelijke meerderheid is die achter plan A, B of C staat.

Binnen de GAB is dan ook de conclusie getrokken dat er momenteel geen draagvlak is voor zulke ingrijpende wijzigingen. Enkele GAB leden zijn ook principieel tegen het nogmaals aanpassen van de huidige Gulden. Mede omdat de GAB bij de vorige wijzigingen aangaf dat er 1x ingrijpend gewijzigd werd. Het nogmaals aanpassen tast volgens hen de betrouwbaarheid van Gulden aan.

Aangezien voor geen van de rigoreuze plannen draagvlak is, is besloten de Gulden te laten zoals hij is.

Koers en de impact op development

Het development potje is redelijk leeg en met de huidige koers van Gulden kan development niet gedekt worden. Diverse ideeën worden geopperd:

  • Webshop met Gulden artikelen waarbij de opbrengst naar development gaat
  • Vragen om te doneren voor development
  • Fysiek product ontvangen in ruil voor aankopen op Blockhut
  • Minimumprijs invoeren op Blockhut.

Uiteindelijk lijkt de laatste optie de meest voor de hand liggende en snelst te realiseren oplossing.

Development veiligstellen middels verhogen prijs op Blockhut

Met een minimumprijs op Blockhut kan development gegarandeerd worden. Hiervoor dienen de Guldens natuurlijk wel verkocht te worden. Daarbij zou het helpen als er bijvoorbeeld een soort van indicator is hoe de stand van zaken is. Erik stelt een soort van monitor op de pagina van Blockhut die toont wat er mogelijk zou zijn als de dev reward ipv het minimum van 12.500 bijvoorbeeld 25.000 op zou leveren. Rijk wil dit verder uitwerken en doorvoeren op de site van Centure.

De gespaarde btc voor de Bitvavo listing

De bij elkaar gespaarde BTC voor een eventuele listing op Bitvavo wordt in BTC vastgehouden. Deze kan gebruikt worden als er een andere listing mogelijkheid zich voordoet waar de community achterstaat. Tevens kan het als laatste buffer gebruikt kunnen worden mocht de koers langdurig zo laag blijven dat development niet meer betaald kan worden.

Na het afronden van deze discussie heeft Rijk in de community nog een bericht gedeeld over de recente discussie in de community en de staat van development.

Gulden bestaat al 8 jaar. De blockchain van Gulden draait al 8 jaar. 8 jaar geschiedenis zit erin, 8 jaar kopers en verkopers. 8 jaar ontwikkeling. En Gulden is er nog steeds. We zijn nu in een dal terechtgekomen.

Daar is veel over gesproken en de enige manier waarop wij er weer uitkomen is: samen. In de (felle) GAB vergadering zijn we allemaal tot de conclusie gekomen dat we geen nieuwe Gulden willen, maar ook niks meer willen veranderen aan de huidige Gulden. Het is wat het is en dat is goed. Gulden betekent voor zoveel mensen wat, het is een gevoel. En betekenis is persoonlijk.

Gulden blijft. Echter is er een grote uitdaging, want als we willen dat Gulden blijft, moet ontwikkeling door kunnen gaan. En dat kan niet met de huidige koers. Nu zijn we al tot de conclusie gekomen, dat focussen op de koers zelf niet de oplossing is. Anderen in de community zijn dat ook en hebben zelfs al plannen uitgewerkt. Nu ons plan:

De prijs op Blockhut zullen wij langzaam verhogen, zodat er wel voldoende budget kan zijn voor ontwikkeling. Deze Guldens zijn dan dus duurder dan op de markt, maar zijn ook meer waard: ze zorgen dat Gulden kan blijven bestaan. We vragen iedereen dus mee te helpen, je eigen investering te beschermen en Gulden een kans te geven.

De volgende stap is ook inzichtelijk maken wat er kan met welk budget. Nieuwe functionaliteiten, marketing, exchanges, enz. Wanneer is wat mogelijk. Zodat we daar naartoe kunnen werken. Samen.

ENGLISH MEETING NOTES

Meeting notes double meeting 16-3-2022 & 11-4-2022

Present: All / Absent: None

Dactual stops, replacement

Paul Willen has started working on this and has received the database from Jero. Paul is trying to get the blockchain explorer for both Florin and Gulden online in April, via his new site chainviewer.org.

Guldenbook.com & explorer.gulden.com are currently the blockchain explorers available to have at least indication.

Price, what to do

The main part of both meeting sessions was of course related to the current price. This has been extremely low for a while now and there were fanatical discussions in the community about what to do with it. Topics such as adjusting the current Gulden or starting a new coin with the name Gulden led to discussions which clearly showed that there is no clear majority in favor of plan A, B or C.

Within the GAB the conclusion was drawn that there is currently no support for such radical changes. Some GAB members are also opposed in principle to adjusting the current Gulden again. Partly because the GAB indicated at the previous changes that once radical changes were made. According to them, adjusting again affects the reliability of Gulden.

Since there is no support for any of the rigorous plans, it was decided to leave Gulden as it is.

Price and the impact on development

The development pot is fairly empty and with the current rate of the Gulden, development can not be covered. Various ideas were put forward:

  • Webshop with Gulden articles, with the proceeds going to development.
  • Asking for donations for development
  • Receive physical products in exchange for purchases on Blockhut
  • Introducing a minimum price on Blockhut.

Ultimately, the last option seems the most obvious and quickest to implement.

Secure development by raising the price on Blockhut

With a minimum price on Blockhut, development can be guaranteed. Of course the Gulden have to be sold for this. It would help if there was some kind of indicator of the state of affairs. Erik proposes a kind of monitor on the page of Blockhut that shows what would be possible if the dev reward would be 25.000 instead of the minimum of 12.500. Rijk wants to elaborate on this and implement it on Centure’s site.

The saved BTC for the Bitvavo listing

The BTC saved together for a possible listing on Bitvavo is held in BTC. This can be used if another listing opportunity arises that the community supports. It can also be used as a last resort buffer if the price is so low that development can no longer be paid.

After finishing this discussion Rijk shared a message about the recent discussion in the community and the state of development.

Gulden has been around for 8 years. Gulden’s blockchain has been running for 8 years. 8 years of history in it, 8 years of buyers and sellers. 8 years of development. And Gulden is still there. We are now in a valley.

There has been a lot of talk about that and the only way we will get out of it is: together. In the (fierce) GAB meeting we all came to the conclusion that we don’t want a new Gulden, but also don’t want to change anything about the current Gulden. It is what it is and that is good. Gulden means something to so many people, it is a feeling. And meaning is personal.

Gulden will remain. However, there is a major challenge, because if we want Gulden to stay, development must be able to continue. And that is not possible with the current course. We have already come to the conclusion that focusing on the course itself is not the solution. Others in the community are too and have even already worked out plans. Now our plan:

We will slowly increase the price on Blockhut, so that there can be enough budget for development. These Gulden will be more expensive than on the market, but they will also be worth more: they will ensure that Gulden can continue to exist. We therefore ask everyone to help us, to protect your own investment and give Gulden a chance.

The next step is to clarify what can be done with which budget. New functionalities, marketing, exchanges, etc. When is what possible? So that we can work towards that. Together.