For English scroll down

Aanwezig: Robby, Paul, Onno, Jaap, Matthias, Bart, Rijk, Nick, Annemieke

Afwezig: geen

 

Agendapunten: 

 • Hoe staat Gulden er voor?
 • Store of Value aspect
 • Rewards / Total Supply 
 • Gulden Blockchain
 • Support-Desk drukte
 • Plannen voor de toekomst van Gulden
 • Marketing en adverteren 

Hoe staat Gulden er voor? 

We staan er zeer goed voor. De koers van Gulden kruipt langzaam omhoog en er is een toegenomen drukte op de Slack van Gulden. Er zijn nieuwe leden die meteen betrokken zijn en anderen proberen te helpen. Rijk vindt de visie van Gulden nu erg duidelijk geworden. Gulden is klaar voor grote adoptie. Een jaar geleden stond Gulden er totaal anders voor.

Die duidelijkheid merken wij ook bij meer mensen in de Gulden Slack. Het Store of Value principe is helder en zorgt voor focus. Ook elders zijn er veel positieve reacties te vinden over de “Nederlandse Bitcoin, en dat is niet alleen maar in Slack.

Lid worden van onze Slack? Meld je nu aan met je e-mail

De omhoog kruipende koers heeft daar natuurlijk een positieve invloed op. Maar Rijk denkt dat deze twee dingen elkaar versterken. Gulden heeft er nog nooit zo goed voorgestaan en is er na vele tegenslagen sterker uitgekomen.. Het jaar 2021 belooft een mooi (Gulden) jaar te worden.  

Support-Desk 

De GAB en Rijk willen graag alle supportmedewerkers bedanken die de overvloed aan vragen de laatste maand hebben beantwoord in de support-desk van de Gulden.com website. De support-desk is aanzienlijk drukker geworden, mochten er mensen uit de Gulden community interesse hebben om het supportteam te versterken, mogen zij gerust contact opnemen met één van de leden van de GAB of de Slack moderators. Aat is ondertussen ook weer druk aan het helpen op de support chat, en daar zijn wij zeer blij mee. Maar extra hulp is altijd welkom. 

Store of Value aspect

Gulden is altijd een Store of Value geweest, het is alleen nooit zo uitgelegd en begrepen. Er is nooit vanuit dit perspectief naar Gulden gekeken, maar dat is aan het veranderen. Er zijn veel munten en projecten die allerlei functionaliteit beloven, maar die munten/projecten zijn daarmee ook kwetsbaar. Als zo’n functionaliteit het niet meer (goed) doet of het wordt niet gebruikt, dan is de munt of het project niks waard. Serieuze investeerders begrijpen dat. De groep investeerders/beleggers die geïnteresseerd raakt in Crypto wordt alleen maar groter. Zij worden geconfronteerd met een enorme lijst munten en projecten en snappen bij de meeste munten vaak niks van het doel en de toepassing. Bitcoin heeft niet die functionaliteit(en) waar mensen niets van snappen, Gulden heeft dat ook niet. En dat zal gaan werken in ons voordeel. Langetermijninvesteerders  zijn op zoek naar “Store of Value” projecten, ofwel: Opslag van waarde. En dan komen zij al snel bij Gulden, doordat er zeer weinig andere vergelijkbare munten zijn. We wisten allemaal wel dat Gulden zich zou onderscheiden, maar het was nog erg zoeken naar de hoe en waarom. Nu we precies weten wat Gulden is, kunnen we ook op zoek naar concurrenten. En die blijken er eigenlijk niet echt te zijn. Rijk geeft aan de komende tijd dit allemaal nog duidelijker te maken. 

Betaalmiddel? 

Hoe zit het dan met Gulden als betaalmiddel? Precies zoals het altijd was. Het mooie van een Store of Value cryptocurrency is dat de functie betaalmiddel daar automatisch aan vastzit. Het is niet de kern, maar een gevolg. Bij goud (De Store of Value) is dat niet praktisch, crypto lost dat op. Rijk is echter van mening dat nu focussen op betaalmiddel juist averechts werkt en een afleiding is voor het belangrijkste: Store of Value. Een betaalmiddel is het technisch al en dat het zo wordt gebruikt is een vanzelfsprekend gevolg van adoptie. Het is de oplossing die er altijd al was (maar niet duidelijk), voor het kip-ei verhaal: grote winkels accepteren Gulden pas als veel mensen ze bezitten, maar veel mensen zullen pas Gulden bezitten als grote winkels ze accepteren. In dat verhaal mist dus het allerbelangrijkste: Store of Value. Mensen bezitten Gulden vanwege de Store of Value. En zodra de adoptie groot genoeg is, willen mensen ermee gaan betalen.

Adoptie en marketing 

Nick stelt de vraag: “Nu we dit allemaal weten, hoe gaan we mensen bereiken?”. Rijk legt uit dat een groot deel vanzelf gaat en je dat pas achteraf weet. Precies zoals het bij Bitcoin is gegaan. Grote investeerders hebben een hele andere strategie dan de massa, die zien kansen die de rest nog niet ziet. En dit is een kans die ongelooflijk bereikbaar en gebruiksvriendelijk is, maar het belangrijkste: duidelijk. Dus dat is het relatief gemakkelijk en vereist enkel eenduidigheid en eensgezindheid bij het uitdragen van het “Store of Value”-aspect. De term “Nederlandse Bitcoin” past perfect in dat plaatje en is erg geschikt voor marketing.

Daarnaast komen er door een koersstijging meer middelen beschikbaar voor marketing terwijl meer marketing weer zorgt voor bredere adoptie en daarmee weer een hogere koers. Dit is een zichzelf versterkend mechanisme. Het budget is nu nog erg klein maar groeit. Echter, ook met een klein budget kunnen mensen worden bereikt. Er is daarom al gesproken met bedrijven en er worden offertes opgevraagd. Ook geeft Rijk aan dat er nu al iets meer interesse is in Gulden vanuit organisaties. Het is nog heel oppervlakkig, maar een omslag vergeleken met vorig jaar. 

Exchange listings 

Met een groeiend budget worden ook meer exchange listings realistischer. Rijk geeft aan dit als doelstelling te willen hebben voor Gulden: listings op grote exchanges. Gulden wordt voor “Store of Value”-investeerders hierdoor nog toegankelijker. En daarnaast zorgt een listing op een grote exchange ook voor bekendheid bij de massa. Bij de meeste exchanges zit er een financieel plaatje aan vast, maar niet overal. Binance is ook gevoelig voor een sterke grote community. Sterk hebben wij, groot hadden wij, maar is weer te activeren. De nieuwsbrief bijvoorbeeld bereikt 3000+ Gulden bezitters.

Nog niet ingeschreven in de nieuwsbrief? Klik hier!

We kunnen dus gaan nadenken over manieren om deze mensen weer te activeren en te laten meehelpen aan een listing op een grote exchange. Vaak is de wens kenbaar maken vanuit veel mensen al voldoende. Uiteraard wel op serieuze en professionele wijze, geen spam. 

Rewards / Total Supply 

Tijdens de vergadering zijn de huidige block rewards evenals de total supply van Gulden ter sprake gekomen. Rijk vindt dat we daar momenteel niks aan moeten doen. De leden van de GAB zijn het daar mee eens. De huidige blockreward biedt Gulden BV en de GAB naast development een enorme slagkracht, van marketing tot exchange listing(s) voor Gulden. Daarnaast is de total supply van Gulden verlagen niet iets waar de GAB daadwerkelijk toekomst in ziet. Gulden is goed zoals Gulden is. Er is dan ook meer dan voldoende ruimte voor verdere groei van Gulden als project én voor een hogere koers.

Toekomstige wijzigingen omtrent de ontwikkeling van Gulden zouden bijvoorbeeld via Witness-stemmen plaats kunnen gaan vinden. Deze functionaliteit kan in een later stadium op de roadmap voor ontwikkeling gezet worden. Het zou het decentrale aspect van Gulden naar een nog hoger niveau brengen.

Gulden Blockchain 

Afgelopen keer was er een soort tijdelijke vertraging van de blocktijd. Volgens Malcolm was dit maar een klein probleem wat in principe zichzelf opgelost zou hebben. De GAB vraagt of het nodig is om gebruik van Raspberry Pi’s af te raden voor witnessing. Onno geeft aan dat het te adviseren is je Pi alleen te gebruiken voor witness en niet voor full node. Thuis witnessen op een eigen Raspberry Pi is dus prima mogelijk. Het netwerk zou wel extra full node’s kunnen gebruiken in de vorm van oude desktops of laptops. 

Electron 

Alle functionaliteiten van de NOVO-wallet zitten ook in de Gulden-wallet gemaakt in Electron. Echter, Gulden heeft meer functionaliteiten dan Novo. Deze Gulden-specifieke functionaliteiten worden op dit moment ontwikkeld. Daarnaast moet er nog een en ander worden gedaan aan de UX-kant. Een Frontend developer zou een bijdrage kunnen leveren hierin. 

Gulden Lite Wallet

Rijk geeft aan dat er tijdens de Electron ontwikkeling ook meteen een Gulden Lite desktop wallet wordt ontwikkeld. Deze werkt hetzelfde als de mobiele wallets, dus met razendsnelle synchronisatie maar zonder mining- en witnessfunctionaliteit (eventueel wel mogelijk in de toekomst). Dit is dus een gebruiksvriendelijke keuze voor beginnende Gulden bezitters. Gulden Lite is op korte termijn beschikbaar en maakt al gebruik van Electron. Gulden Lite gaat ontzettend helpen tijdens de groei in gebruikers. Het is een gebruiksvriendelijke wallet waarbij een gebruiker niet eerst lang hoeft te wachten op de synchronisatie. 

In-app kopen met euro 

Er wordt nu onderzocht of in-app kopen met euro weer haalbaar is en het ziet er positief uit. Er kan nog weinig over worden gedeeld, maar op korte termijn zal er meer duidelijk worden. Dit zou werken via Blockhut en dus betekenen dat ook bij Blockhut.com met euro kan worden gekocht. 

Roadmap 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Electron-wallet. Daarna volgt de ontwikkeling van de DEX (Decentrale Exchange). Rijk geeft aan dat de volgende ontwikkeltrajecten nog op de to-do-lijst staan:

 • Witness Sync: Supersnelle synchronisatie van alle wallets. Een systeem dat alleen Gulden kan ontwikkelen vanwege de Witness functionaliteit.
 • “Nomad”: Nomad is een project dat al langer op de plank ligt. Sommige wallets hebben problemen met syncen door restricties in het netwerk waarmee ze verbonden zijn met het internet. Middels Nomad kunnen gulden gebruikers gedecentraliseerd met het Gulden netwerk communiceren via https, zonder gebruik van complexe poort configuraties en vrijstellingen in firewalls. Zonder extra handelingen kun je op deze manier dus te allen tijde verbinden met het Gulden-netwerk zolang je een werkende internetverbinding hebt.

 Dit zijn zeer belangrijke functionaliteiten voor de “Store of Value”-functionaliteit en maken Gulden nog specialer en interessanter in de al korte lijst met “Store of Value”-concurrenten. 

Bedankt voor het lezen!

 


ENGLISH: GAB MEETING NOTES 13-01-2021

Present: Robby, Paul, Onno, Jaap, Matthias, Bart, Rijk, Nick, Annemieke

Absent: None

Agenda items:

 • How is Gulden doing?
 • Store of Value aspect
 • Rewards / Total Supply
 • Gulden Blockchain
 • Support desk capacity
 • Plans for the future of Gulden
 • Marketing and advertising

How is Gulden doing?

We are in very good shape. Gulden’s stock price is slowly creeping up and there is an increased buzz on Gulden’s Slack. There are new members who are immediately involved and trying to help others. Rijk feels that Gulden’s vision has now become very clear. Gulden is ready for major adoption. A year ago, Gulden looked completely different.

Want to join our Slack? Register here

We also notice this clarity among other people in the Gulden Slack. The Store of Value principle is clear and provides focus. There are also many positive reactions elsewhere about the “Dutch Bitcoin” and that’s not just in Slack.

The upwardly creeping Gulden price has a positive influence on that, of course. But Rijk thinks these two things reinforce each other. Gulden has never been in better shape and has come out stronger from many setbacks. The year 2021 promises to be a great (Gulden) year.

Support Desk

The GAB and Rijk would like to thank all the support staff who answered the rising amount of questions over the last month in the support desk of the Gulden.com website. The support desk has become considerably busier, so if anyone from the Gulden community is interested in joining the support team, please feel free to contact one of the GAB members or the Slack moderators. Aat, meanwhile, is also busy helping out again on the support chat, and we are very happy about that. But extra help is always welcome.

Store of Value

Store of Value aspect: Gulden has always been a Store of Value, it was just never explained or understood that way. Gulden has never been looked at from this point of view, but that is changing. There are many coins and projects that promise all kinds of functionality, but those coins/projects are therefore also vulnerable, namely: If such a functionality no longer works (well) or it is not used, then the coin or project is worth nothing. Serious investors understand this. The group of investors getting interested in Crypto is only growing. They run into a huge list of coins and projects, which they don’t understand anything about in terms of purpose, usecases, etc. Bitcoin doesn’t have those functionality(s) that people don’t understand, Gulden doesn’t either. And that will start working in our favor. Long term investors are looking for “Store of Value” projects, or: Storage of value. And then they quickly come to Gulden, because there are very few other comparable currencies. We all knew that Gulden would stand out, but it was still very much a question of how and why. Now that we know exactly what Gulden is, we can also look for competitors. And it turns out that there aren’t really any. Rijk indicates that this will all become even clearer in the near future.

Gulden as a payment method?

What about Gulden as a means of payment? Exactly as it always was. The beauty of a Store of Value cryptocurrency is that the payment function is automatically attached to it. It is not the core, but a consequence. With gold (a Store of Value) that is not practical, crypto solves that. However, Rijk believes that focusing on the payment method function is counterproductive and a distraction from the most important thing: Store of Value. Technically it is already a payment method and the fact that it is used that way is a natural consequence of adoption. It is the solution that was always there (but not clearly), for the chicken/egg story: big stores only accept Gulden when many people own it, but many people own it only when big stores accept it… So in that story, the all-important thing is missing: Store of Value. People own, because Store of Value. And once it is, people will pay with it.

Adoption and Marketing

Nick asks the question, “now that we know all of this, how are we going to reach people?” Rijk explains that a lot of it will happen naturally and you won’t know until afterwards. Exactly the way it happened with Bitcoin. Big investors have a very different strategy than the masses, they know how to find opportunities that the rest doesn’t see yet. And this is an opportunity that is incredibly accessible and user-friendly, but most importantly: clear. So that’s the “easy” part, for that we have to make sure, above all, that we have the clarity reflected everywhere and all are on the important line: Store of Value. “Dutch Bitcoin” is a very good tool for that.

In addition, more and more resources are becoming available to do marketing. That goes hand in hand with the price increase. More resources = more marketing = more adoption = higher exchange rate. The budget is very small now, but growing. But even with a small budget, of course, people can be reached. Therefore, companies have already been spoken to and quotes are being requested. Rijk also indicates that there is now some more interest in Gulden from organizations. It is still very superficial, but a turnaround compared to last year.

Exchange listings

With a growing budget, more exchange listings are becoming realistic. Rijk indicates that this is the objective for Gulden: listings on major exchanges. So that Gulden becomes even more accessible to Store of Value investors. In addition, a listing on a large exchange also ensures familiarity with the masses. Most exchanges have a financial picture attached to them, but not everywhere. Binance is also sensitive to a strong large community. Strong we have, big we had, but they can be reactivated. The Gulden newsletter for example reaches 3000+ Gulden owners.

Click here to subscribe to the Gulden newsletter!

So we can start thinking about ways to reactivate these people and get them to participate in a listing on a major exchange. Often it is enough for many people to express their desire. Of course in a serious and professional way, no spam.

Rewards / Total Supply

During the meeting, the current block rewards as well as the total supply of Gulden were discussed. Rijk thinks that we should not do anything about this at the moment. The members of the GAB agree. The current block rewards offer Gulden BV and the GAB, next to development, an enormous clout for marketing and exchange listing(s) for Gulden. In addition, lowering the total supply of Gulden is not something that the GAB actually sees a future in. Gulden is good the way it is. There is therefore more than enough room for further growth of Gulden as a project as well as the share price.

Future changes to the development of Gulden, for example, could take place through Witness voting. This is something that can be developed in the longer term and can be added to the roadmap. It would bring the decentralized aspect of Gulden to an even higher level.

Gulden Blockchain

Recently, there was some kind of temporary delay in blockchain time. According to Malcolm, this was only a minor problem which would have basically solved itself. The GAB asks if it is necessary to advise against using Raspberry Pi’s for witnessing. Onno indicates that it is advisable to use your Pi only for witnessing and not as a full node. So witnessing at home on your own Raspberry Pi is perfectly possible. The network could use extra full nodes in the form of old desktops or laptops.

Electron

All the functionalities of the NOVO wallet are in the Gulden Electron wallet. However Gulden has more functionalities than Novo has in use. These Gulden-specific functionalities are currently being developed. In addition, some work needs to be done on the UX side. A Frontend developer could contribute to this.

Gulden Lite

Rijk indicates that during the Electron development, a Gulden Lite desktop wallet will also be developed. This works in the same way as the mobile wallets, so it has lightning-fast synchronization, and no mining/witness functionality (although this may be possible in the future). This is therefore a user-friendly choice for novice Gulden owners. Gulden Lite will be available soon and already uses Electron. Gulden Lite is going to help tremendously during the growth in users. It is a user-friendly wallet where a user does not have to wait for a long time for the initial synchronization.

In-app buying with Euro

Research is now underway to see if in-app buying with Euro is possible again and it looks very positive. Little can be shared about it yet, but more will become clear in the near future. This would work through Blockhut and therefore means that buying with euro can also be done at Blockhut.com

Roadmap

At the moment we are working on Electron, next on the to-do list is the DEX (Decentralized Exchange). Rijk indicates that there are more projects on the to-do list:

 • Witness Sync: Super fast synchronization of all wallets. A system that only Gulden can develop, because of our Witness functionality.
 • “Nomad”: Nomad is a project that has been on the shelf for some time. Some wallets have problems with syncing due to restrictions in the network they are connected to the internet with. Nomad enables Gulden users to communicate with the network in a decentralized way via https, without the use of complex port configurations and exemptions in firewalls. So you can connect to the Gulden network at all times, as long as you have an internet connection, without any additional actions.

These are very important features for the Store of Value functionality and make Gulden even more special and interesting in the already short list of Store of Value competitors.

 

Thanks for reading!