(for english scroll below)

Na zoveel jaar crypto weten we één ding zeker, de crypto wereld ondergaat continu veranderingen welke niet te voorspellen zijn. De volgende verandering dient zich nu aan, en dat is een hele grote. Nocks is voor ons een belangrijke partner geweest. En aan dit waardevolle partnerschap komt nu een einde. Nocks heeft zojuist aangekondigd de exchange te sluiten en de software over te dragen aan een nog nader te noemen derde partij. We wensen vanuit Gulden het Nocks team veel succes in de toekomst en bedanken hun voor de mooie samenwerking. 

Vanuit Gulden denken we graag pro-actief en kijken we vooruit. De toekomst voorspellen kunnen we natuurlijk niet, maar de ontwikkelingen hebben we wel in eigen hand. We zullen keuzes moeten maken welke misschien voor nu nog niet relevant zijn, maar die wel belangrijk zijn voor de toekomst. Gulden heeft vele uitdagingen gekend en is deze nooit uit de weg gegaan; ook nu niet. De missie van Gulden gaat vanzelfsprekend door. 

Nadat de Witness ontwikkeling steeds meer voltooiing naderde, zijn we binnen de GAB gaan nadenken over vervolgontwikkelingen. Witness brengt ons nog meer onafhankelijkheid en decentraliteit dan crypto in de basis al doet. Daarom wilden we die weg vervolgen op andere vlakken. Minder afhankelijkheid van externe partijen en een nog stevigere basis, ook wat betreft infrastructuur rondom Gulden. Dit willen we op de volgende manieren bereiken: 

We zijn een exchange aan het ontwikkelen en niet zomaar één… Een decentrale in-wallet exchange (DEX). Deze ontwikkeling is besproken in de GAB-vergadering van 16 april jl. en er is unaniem besloten door de GAB om deze ontwikkeling hogere prioriteit te geven. Door het statement van Nocks is het ook nu een stuk actueler. Gulden gekoppeld aan een Euro stablecoin (op de Gulden chain) en andere crypto. Uiteraard zal deze exchange zeer gebruiksvriendelijk werken, want dat verwachten onze gebruikers. Dat is ook waar Gulden voor staat! 

We gaan op zoek naar nieuwe partners op het gebied van Exchange functionaliteit. Ook op gebied van  koop/verkoop Gulden integratie, zoals we op dit moment gewend zijn (inapp kopen of via website Gulden.com). Vanzelfsprekend is de nieuwe partij waar het Nocks team aan de slag gaat, ook een potentiële partner en staan wij open voor eenzelfde mooie samenwerking. 

We gaan vanuit Centure een KYC account functionaliteit opzettenDit zorgt ervoor dat we gebruikers beter van nieuws kunnen voorzien, maar ook om voorbereid te zijn op wetgeving en functionaliteiten waarbij KYC een vereiste is. Daarnaast geeft dit ons ook de kans om een hele mooie functionaliteit toe te voegen aan Gulden: het versturen naar echte personen en niet enkel ingewikkelde adressen. Denk aan verzenden naar bijv. e-mail. 

De komende tijd zullen wij jullie op de hoogte houden over deze ontwikkelingen. Wat betreft ontwikkelingstijd is het onze intentie om deze functionaliteiten  dit jaar al werkend te hebben. 

English: A Gulden Future

After many years of crypto we know one thing for sure; the crypto world constantly changes and the changes are hard to predict. The next change is now upon us, and it is a big one. Nocks has been a very important partner for us. And this valuable partnership is now coming to an end. Nocks has just announced that they will close their exchange and will hand over their software to a to be announced third party. From within everybody at Gulden we are wishing the Nocks team a lot of success for the future and we would like to thank them for the cooperation.

As Gulden team we are always pro-active and thinking ahead. Obviously we cannot predict the future, but we do have control about our own development.  We have to make choices that might not be relevant now, but will be important for the future. Gulden has had many challenges and never backed away because of them, and we won’t do that now either. The mission of Gulden continues.

Once the Witness development got near completion, within the GAB we starting thinking about future developments. Witness brings more indepence and decentralization than basic crypto already does. That’s why we wanted to follow that path, to be less depending on external parties and to create a more solid basis regarding the infrastructure around Gulden. We think to achieve this in the following ways:

We started developing an exchange and not just any exchange: A decentral in-wallet exchange (DEX). This development has been discussed in the GAB meeting of 16 april 2020 and was unanimously decided by the GAB to give this development a high priority. The Nocks statement made this whole plan a lot more current. Pairing gulden to a Euro stablecoin (running on the Gulden chain) and other crypto. Obviosly this exchange will be very userfriendly, because that is what our users expect and that is what Gulden stands for.

We will be looking for new partnerships for Exchange functionality. Also regarding the Gulden intergration of buying and selling, as we are used now (in-app or via Gulden.com). Obviously the new party where the Nocks team will be working, will also be a potential partner and we are open for a solid cooperation with them.

With Centure we will also create KYC account functionality. In this way we can update our users with new more easily, and it will also prepare use for legislation and functionality that requires KYC. It also gives us the opportunity to add a great option to gulden: Sending NLG to real persons and not to complicated addresses. For example to an e-mail address.

We will keep you up to date about the above developments in the coming period. Regarding the development time: our intention is to have these functionalities up and working this year.